Utvecklingsbiologi och nervsystemets utveckling

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG510

Kod
1BG510
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

De huvudsakliga målen med kursen är att ge studenterna kunskap i utvecklingsbiologiska

processer och molekylära mekanismer, inklusive nervsystemets utveckling. Efter godkänd

kurs ska studenten kunna:

  • använda centrala utvecklingsbiologiska begrepp
  • förklara de molekylära mekanismer som ligger till grund för olika djurs utveckling
  • redogöra för stamcellers egenskaper och funktion i organismen samt som modellsystem för sjukdomar
  • förklara underliggande utvecklingsbiologiska processer under vävnads- och organbildning, inklusive hjärna och nervsystem
  • redogöra för effekter av genvarianter på organismens utveckling och sjukdomars uppkomst samt föreslå etiska riktlinjer för framtida applikationer av genteknik
  • kritiskt granska vetenskaplig litteratur i ämnet utvecklingsbiologi
  • planera och utföra laborationer samt tolka resultat för att undersöka specifika geners betydelse i utvecklingsbiologiska processer med zebrafisk som modellsystem.

Innehåll

Jämförelse av olika djurs ontogeni, inklusive nervsystemets utveckling hos till exempel människa, mus och zebrafisk, samt ryggradslösa djur.

Molekylära mekanismer under olika djurs utveckling: Axelformation, mönsterläggning, reglering av genuttryck, cellpolaritet, cellsignalering, tillväxtfaktorer, gradienter, differentiering.

Processer vid embryo-, organo- och neurogenes: Gastrulation och groddbladsbildning (endo-, meso- och ektoderm). Cellmigration, organbildning, morfogenes, nerv- och gliaceller, neuritbildning (axon och dendrit), synapsbildning och funktion, hjärna, ryggmärg, nerver. Mognadsprocesser.

Stamceller: definition, egenskaper, roll under utveckling och hos vuxna djur, som modellsystem för utveckling och sjukdom. Regenerering.

Effekter av individuella genvarianter på organens funktion och sjukdomars uppkomst: Mendelska och komplexa sjukdomar. Symtom och behandling av sjukdomar med en utvecklingsbiologisk komponent.

Tekniker för modifiering av genom i zebrafisk och etiska överväganden: exempelvis CRISPR/Cas9-tekniker, Cre-Lox- ochBrainbowsystem.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer. Aktivt deltagande i laborationer och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 9 hp; Laborationer 4 hp; seminarier 2 hp

Teorin examineras genom muntliga examinationer och skriftligt slutprov. Laborationer och seminarier redovisas skriftligen och muntligen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin