Patientcentrerad läkemedelsformulering

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FG012

Kod
3FG012
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 25 augusti 2022
Ansvarig institution
Institutionen för farmaci

Behörighetskrav

150 hp varav 120 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap, läkemedelsutveckling och/eller naturvetenskap/teknik. Tidigare studier ska innehålla (1) galenisk farmaci och farmakokinetik 15 hp eller (2) Molekylär biofarmaci 7,5 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

  • förklara och analysera individuella fysiologiska, biokemiska och cellbiologiska förändringar som kan användas för patient-anpassad, kontrollerad läkemedelsfrisättning under sjukdomstillstånd såsom olika typer av cancer och inflammation
  • beskriva och tillämpa olika strategier för patient-anpassade, målstyrda läkemedelsformuleringar (magtarmkanalen, centrala nervsystemet, lymfatiska systemet)
  • analysera hur olika individanpassade formuleringar kan användas för biologiska läkemedel
  • tillämpa formuleringsstrategier för att utveckla nya läkemedelsformuleringar för individanpassad medicin som svarar på givna kriterier och kliniska aspekter (patient och läkare)
  • planera experiment, sammanställa, analysera och skriftligen rapportera experiment och vetenskaplig litteratur som har betydelse för utveckling av läkemedelsformuleringar, på god engelska.

Innehåll

Kursen ger fördjupad förståelse för olika typer av kontrollerad, målstyrd och selektiv läkemedelsfrisättning. Detta inkluderar diffusion av läkemedel från matrissystem, hydrogeler, samt responsiva och partikel-baserade läkemedelsformuleringar och hur dessa tillämpas mot specifika ställen i kroppen såsom till det centrala nervsystemet, lymfatiska systemet och magtarmkanalen. Den behandlar vidare hur sjukdom orsakar fysiologiska, biokemiska och cellbiologiska förändringar och hur detta skapar förutsättningar för målstyrd och individanpassad läkemedelsterapi. Vi studerar fysiologiskt initierade frisättningsprinciper för läkemedel som kan användas, såsom metabolisk eller mikrobiell aktivering. Kursen kommer vidare att ge en ökad förståelse för hur läkemedels upptag in i celler kan stimuleras genom att binda till receptorer på specifika celler och läkemedelsformuleringsprinciper som utnyttjar konjugering till ligander, t.ex antikroppar. Vi kommer även att utreda aspekter på individanpassade läkemedelsberedningar och teranostiska läkemedelsformuleringar som kombinerar behandling och diagnostik (framförallt bildgivande diagnostik), samt stimulus-responsiva system. Detta innefattar även läkemedelsformuleringar av makromolekyler, t.ex. proteiner och peptider, vacciner, gener och oligonukleotider, samt deras intracellulära frisättning. Slutligen kommer kursen att belysa nya formuleringsteknologier (t.ex. mikrofluidik), additiv tillverkning (3D printing av läkemedelsberedningar) och kontinuerlig tillverkning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussionsseminarier, laborationer och projektarbete. Vissa undervisningsmoment kommer att genomföras digitalt.

Kursen ges på engelska.

Obligatoriska moment: projektarbete och laborationer.

Examination

Skriftligt prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkänt prov (5 hp) samt godkänt resultat på övriga obligatoriska moment (laborationer: 1 hp, projektarbete: 1.5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin