Iranska språk D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR415

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR415
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 september 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Persiska A, Persiska B och minst 22,5 hp från Persiska C, alternativt Kurdiska A, Kurdiska B och minst 22,5 hp från Kurdiska C, alternativt Balochiska A, Balochiska B och minst 22,5 hp från Balochiska C

Mål

Delkurs 1: Persisk litteratur (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • översiktligt redogöra för den nypersiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 900 e.Kr. och framåt
 • beskriva olika typer av klassisk persisk diktning
 • redogöra för fyra viktiga klassiska persiska diktares liv och litterära verk
 • redogöra för olika genrer inom den klassiska persiska prosan samt namnge viktiga verk inom olika genrer
 • beskriva framväxten av den moderna persiska prosan
 • redogöra för nya trender i den persiska poesin
 • redogöra för de viktigaste moderna persiska författarnas liv och litterära verk
 • analysera den persiska litteraturens roll i dagens iranska samhälle
 • redogöra för viktiga teman i den persiska muntliga litteraturen. 

Delkurs 2: Introduktion till de iranska språken (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • beskriva de viktigaste språken som ingår i den iranska språkfamiljen
 • redogöra för de viktigaste fonologiska diakrona utvecklingarna i den iranska språkfamiljen
 • redogöra för nominalmorfologins utveckling i persiska samt beskriva ytterligare ett iranskt språks nominalmorfologi
 • redogöra för verbmorfologins utveckling i persiska samt beskriva ytterligare ett iranskt språks verbmorfologi
 • redogöra för ergativkonstruktionen i iranska språk
 • beskriva språkstandardiseringsprocesser i iranska språk
 • redogöra för de viktigaste skillnaderna mellan muntlig och skriftlig litteratur i iranska språk.

Delkurs 3: Självständigt arbete (15 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • under handledning genomföra en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en frågeställning rörande iranska språk och/eller iransk litteratur
 • dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån data och/eller andras ståndpunkter på ett i stort sett korrekt sätt
 • med stöd av handledare planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter
 • under handledning finna för uppgiften relevant och lämplig litteratur, samt läsa in och göra korrekta referat av relevanta delar av denna litteratur
 • tillgodogöra sig enklare facklitteratur på persiska som är relevant för den genomförda studien
 • skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen, skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och med korrekt behandling av fackterminologi
 • analysera för- och nackdelar med olika transkriptionssystem för persiska eller annat iranskt språk
 • i stort sett korrekt transkribera text på ett iranskt språk med ett reversibelt transkriptionssystem
 • följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser
 • bedöma en studie och uppsats inom ämnesområdet på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation
 • muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser:

Delkurs 1: Persisk litteratur (7,5 hp)

Delkurs 2. Introduktion till de iranska språken (7,5 hp)

Delkurs 3. Självständigt arbete (15 hp)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Delkurs 1: Persisk litteratur (7,5 hp) har två examinerande moment:

1. Salsskrivning (betygsskala U/G/VG)

 2. Muntlig presentation (betygsskala U/G/VG)

För betyget G krävs G på  båda momenten. För betyget VG krävs VG på moment 1 och minst G på moment 2.

Delkurs 2: Introduktion till de iranska språken (7,5 hp) har tre examinerande moment:

1.Muntlig presentation  (betygsskala U/G/VG)

2. Skriftlig inlämningsuppgift  (betygsskala U/G/VG)

3. Dugga (betygsskala U/G/VG)

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på samtliga moment.

Delkurs 3: Självständigt arbete (15 hp)

Examination sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen, samt opposition av annan uppsats. Formen för det senare kan variera beroende på om aktuella uppsatser finns tillgängliga. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som inkommit vid ventilering kunnat beaktas.

För betyg G på hela kursen krävs G på samtliga delkurser. För betyg VG krävs VG på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin