Fornisländska

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS115

Kod
5NS115
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

22,5 hp i ett språkvetenskapligt ämne

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • kunna redogöra för grunderna i fornisländskans struktur och fornisländskans relation till de nordiska språkens äldre skeden
  • kunna redogöra för utmärkande drag för de isländska sagorna och eddadikterna
  • visa förmåga att läsa och översätta fornisländska texter

Innehåll

Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskaper om det fornisländska språket - även i relation till de nordiska språkens äldre historia - samt om genrerna saga och eddadiktning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter kan förekomma.

Examination

Kursen examineras genom skriftligt och/eller muntligt prov vid kursens slut och/eller genom examinerande uppgifter och moment under kursens gång.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin