Kulturantropologi C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA301

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KA301
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Kulturantropologi B eller Socialantropologi B

Mål

Kursens mål är att förmedla sådana insikter i antropologisk metodik att den studerande självständigt skall kunna lösa en självständig vetenskaplig uppgift av kulturantropologisk karaktär. Genomförandet av denna uppgift ger dessutom kunskaper om en särskild region och etnografisk praktik.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • Vara orienterad om aktuella strömningar inom antropologisk teori;
 • Ha förmågan att formulera en kulturantropologisk uppgift med hänseende på teori, metod och avgränsning;
 • Självständigt kunna lösa en vetenskaplig uppgift av kulturantropologisk karaktär;
 • Ha kunskaper om en särskild region både när det gäller etnografiska data och de speciella antropologiska problem som behandlats i denna regions etnografi;
 • Ha metodologisk och tematisk kompetens inom ett viktigt fält inom antropologisk teoribildning;
 • Problematisera tillämpad antropologi inom olika samhällssektorer.

Innehåll

 • Aktuell antropologisk teori och metod: Del 1 (7,5 hp omfattar en serie föreläsningar och seminarier kring aktuella problem och frågeställningar inom antropologisk teori, metod och tillämpning.

   

 • Aktuell antropologisk teori och metod: Del 2 (7,5 hp) är en kombinerad läs- och metodkurs, som omfattar materialinsamling genom deltagande observation och intervjuer, samt läsning av monografier och artiklar, allt med inriktning på uppsatsskrivande.

   

 • Examensarbete (15 hp)

  ​Momentet innebär att en individuell uppsats författas som uppfyller grundläggande krav på vetenskaplighet och självständighet. Uppsatsen skall vara problemorienterad och behandla en avgränsad kulturantropologisk frågeställning och/eller ett givet etnografiskt material. Arbetet kan baseras på etnografiskt material och/eller litteraturstudier.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier, skrivarverkstäder samt handledning. De studerande äger i normalfallet rätt till handledning endast under ordinarie kurstid. För kunskapsstoff som krävs vid examinationen är deltagande vid föreläsningar betydelsefullt. Vid seminarier, skrivarverkstäder och gruppövningar är närvaro obligatorisk. Uppsatsen ventileras normalt på seminarium. Opponentuppdrag är obligatoriskt.

Examination

Examination sker i form av skriftliga prov eller i form av fortlöpande prov inom ramen för undervisningen (Moment 1) samt författande av uppsats (Moment 2). Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin