Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG019

Kod
3MG019
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 17 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

120 hp från biologi-, biomedicin-, läkarprogram, Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik eller liknande, innehållande kurser i kemi/biokemi om 30 hp och cell- och molekylärbiologi innehållande genetik om 30 hp.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

Kunskap och förståelse 

  • beskriva den teoretiska bakgrunden till det planerade vetenskapliga projektet
  • redogöra för metoder som används inom projektets ämnesområde

Färdigheter och förmågor

  • självständigt planera och genomföra vetenskapliga experiment inom ämnesområdet
  • självständigt och fortlöpande värdera, tolka, kritiskt analysera och sammanställa vetenskaplig information inom forskningsfältet inklusive egna resultat
  • självständigt utvärdera fortlöpande det experimentella projektet i en vetenskaplig kontext
  • muntligt redovisa de uppnådda resultaten på ett korrekt språk i vetenskaplig form
  • kommunicera och diskutera teorier och forskningsresultat inom ämnesområdet med seniora forskare 

​Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa kunskap om och tillämpa ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt inom ämnesområdet

Innehåll

Kursen omfattar en experimentell studie samt studier av relevant vetenskaplig litteratur. Projektet genomförs under individuell handledning i nära anslutning till pågående forskningsprojekt i en forskargrupp vid institutionen.

Undervisning

​Undervisningen sker i form av laborativt arbete och självstudier under handledning. Dessutom ingår aktivt deltagande vid seminarier som anknyter till projektets ämnesinriktning, efter överenskommelse med handledare. Kursen kan ges på engelska.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd muntlig redovisning i seminarieform inom forskargruppen. Betyget sätts av examinator efter samråd med handledaren.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin