Medie- och kommunikationsvetenskap A: Centrala begrepp i medier, kommunikation och journalistik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV161

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV161
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 december 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • beskriva centrala begrepp och teoretiska perspektiv inom mediestudier, organisationskommunikationsstudier och journalistikstudier.
  • beskriva kommunikationens konstituerande roll i organisationer och mediernas och journalistikens roll i samhället,
  • beskriva mediernas, journalistikens och organisationskommunikationens historiska utveckling,
  • beskriva och reflektera över roller och arbetsvillkor inom olika typer av yrken inom områdena medier, organisationskommunikation och journalistik,
  • beskriva och reflektera över för grundläggande rättsregler samt etiska regler och förhållningsätt inom medie- och kommunikationsområdet.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • analysera och diskutera aktuella problem och debatter/diskussioner inom områdena organisationskommunikation, medier och journalistikstudier,
  • planera, genomföra och kommunicera mindre undersökningar inom områdena medier, organisationskommunikation och journalistikstudier genom insamling, sammanställning och analys av relevant information.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • redovisa och diskutera sociala konsekvenser av medier, journalistik och organisationskommunikation,
  • reflektera över etiska problem och utmaningar för praktiker inom områdena medier, kommunikation och journalistik.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge en överblick över centrala begrepp och teorier inom tre delområden av medie- och kommunikationsvetenskap: mediestudier, organisationskommunikationsstudier och journalistikstudier. Kursen är en introduktion till forskning och teoribildning inom medie- och kommunikationsvetenskapen och bekantar studenterna både med aktuell forskning och den historiska bakgrunden till medie- och kommunikationsvetenskapen centrala begrepp och teorier. Kursen ger också en inblick i yrkesområdet och yrkesverksamheten inom medier, kommunikation och journalistik.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och uppgifter.

Examination

Kursen examineras genom seminarier, uppgifter och tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin