Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG240

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG240
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Genomgångna kurser om 15 hp inom teknik eller industriell teknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för globala hållbarhetsutmaningar, särskilt utifrån de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet,
  • redogöra för FN:s globala hållbarhetsmål,
  • redogöra för och resonera kring företagens roll i samhället och hur företagen kan arbeta med hållbar utveckling,
  • beskriva vanligt förekommande standarder inom hållbarhet med betoning på GRI (Global Reporting Initiative),
  • beskriva hur arbetssätt från kvalitetsutveckling kan användas för att förstärka organisationers interna arbete med hållbar utveckling,
  • redogöra för principerna för, och genomföra, en förenklad livscykelanalys,
  • redogöra för hållbart och etiskt ledarskap.

Innehåll

Drivkrafter för hållbar utveckling och hur de relateras till organisationers ansvar. FN:s globala hållbarhetsmål. Olika angreppssätt för ökad hållbarhet hos organisationer. Hållbar utveckling belyses och diskuteras utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner. Hållbarhetsrapportering och GRI:s standarder. Företagens roll i samhället och hur de kan bedriva systematiskt arbete för hållbar utveckling. Synergier mellan kvalitetsutveckling och företagens hållbarhetsarbete. Hållbart ledarskap, etiskt ledarskap och etiska perspektiv, inklusive begreppen konsonans och maximalistisk etik. Grunder i livscykelanalys.

Undervisning

Föreläsningar, workshops, seminarier samt övningar enskilt och i grupp.

Examination

Aktivt deltagande vid seminarium samt skriftliga och muntliga uppgifter utförda individuellt och i grupp. Examinationen sker momentvis genom följande moment:

Moment 1: Hållbar utveckling (3 hp)

Moment 2: CSR (3,5 hp)

Moment 3: Livscykelanalys (3,5 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin