Social utredningsmetodik - samtalsmetodik, etik och källkritik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2SA002

Kod
2SA002
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialt arbete A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete

Allmänt

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet 210 högskolepoäng. Kursen ges på avancerad nivå och utgör en valbar kurs på Socionomprogrammets termin 7. Kursen kan även ingå i mastersprogram som ges vid Institutionen för socialt arbete. Det är också möjligt att läsa kursen som fristående kurs på avancerad nivå.

Behörighetskrav

180 hp inom Socionomprogrammet, eller kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

* visa fördjupade kunskaper om, förståelse för och förmåga att källkritiskt analysera och genom etiskt bemötande och samtalsmetodik hantera socialt utredningsarbete, samt

* visa fördjupad förståelse för och förmåga att utreda sociala processer och problem utifrån etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

* genom fördjupad förståelse utifrån samtalsmetodologiska, etiska och källkritiska perspektiv kunna identifiera problem och hantera händelseförlopp i sociala utredningssammanhang.

Färdighet och förmåga

* visa färdighet och förmåga att hantera etiska och källkritiska förhållningssätt i socialt utredningsarbete,

* visa färdighet och förmåga att i sociala utredningar utöva etiskt bemötande och medvetna samtalsstrategier, samt

* visa förmåga att inom given tidsram förstå, analysera och utreda sociala processer och problem i en språkligt korrekt text med välfungerande logisk struktur och god hantering av källhänvisningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

* kunna problematisera egen förförståelse och egna värderingar samt professionella förhållningssätt inom området, samt

* kunna identifiera egna kunskapsluckor och ta ansvar för egen kompetensutveckling inom socialt utredningsarbete.

Innehåll

Kursen behandlar

* utredningsmetodik inom socialt arbete, med fokus på

* utredning av sociala processer och problem utifrån samtalsmetodologiska, etiska och källkritiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.

Undervisning

Undervisningen består av färdighetsträning och handledda tillämpningsövningar samt seminarier och föreläsningar. Deltagande i färdighetsträningar, tillämpningsövningar och seminarier är obligatoriskt. Komplettering av frånvaro från obligatoriskt kursmoment kan ske endast för en mindre andel av dessa. Innehållet i undervisningsmoment kan utgöra grund för examination även i de fall momenten inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i färdighetsträning, tillämpningsövningar, muntlig examination vid seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter. Inlämningar som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte. Vid missad inlämningstid hänvisas studenten till efterföljande omexaminationstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin