Franska C, skriftlig språkfärdighet

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR034

Kod
5FR034
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Franska A och minst 22,5 hp från Franska B1, inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • väl behärska mer komplexa strukturer i franskan för att kunna översätta svensk text till idiomatisk franska
  • kunna använda ett varierat och nyanserat franskt ordförråd
  • vara mycket väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och franskt språkbruk
  • vara väl förtrogen med relevanta grammatikor och ordböcker.

Innehåll

Övningar i översättning från svenska till franska.

Undervisning

Undervisningen är campusbaserad, men studenten förväntas också regelbundet ta del av information och material via lärplattformen Studium, där även uppgifter kopplade till kursen lämnas in. Undervisningen består av regelbundna föreläsningar och skriftliga övningsmoment.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Undervisningsspråk är svenska.

Examination

Skriftligt prov i översättning från svenska till franska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tas med i examen tillsammans med Franska C1.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin