Arabiska D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB520

Kod
5AB520
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen tillhör biområdet Arabiska.

Behörighetskrav

Arabiska A, Arabiska B och minst 22,5 hp från Arabiska C (ej C2) eller motsvarande kurser inom Orientalistikprogrammet

Mål

Delkurs 1: studenten väljer en av följande två delkurser

1a) Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • översiktligt redogöra för litteraturvetenskapliga teorier
 • på ett grundläggande sätt tillämpa en litteraturvetenskaplig teori
 • översiktligt redogöra för teori och metod för textedition
 • ge ett grundläggande exempel på hur en textedition kan utföras
 • översiktligt redogöra för teori och metod för medieanalys
 • genomföra en grundläggande textanalys.

1b) Funktionell grammatik I (7,5 hp)

Delkursen syftar till att ge kunskap om strukturell variation i mänskliga språk och om hur syntaxen och morfologin interagerar med semantik och pragmatik i ett grammatiskt perspektiv på språket. Delkursens fokus ligger på grammatiska konstruktioner i enkla satser.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • redogöra för och exemplifiera funktionella förklaringar till morfosyntaktiska strukturer och kategorier
 • beskriva och analysera morfosyntaktiska strukturer i enkla satser utifrån ett funktionellt-deskriptivt perspektiv
 • jämföra morfosyntaktiska strukturer i olika språk
 • genomföra en enklare morfosyntaktisk studie av egenhändigt insamlat material.

Delkurs 2: Inledning till semitisk filologi (7,5 hp)

Delkursen avser att ge en teoretisk och metodisk förberedelse för examensarbete med lingvistisk-filologisk inriktning i arabiska, hebreiska eller arameiska/syriska med tillämpning av relevant teori.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • använda vetenskaplig metodik och teori rörande analys och tolkning av texter
 • använda ett urval av språkvetenskapliga metoder för att analysera av språkligt material
 • beskriva problem och metoder vid studiet av olika språkvarieteter inom semitiska språk ur synkront och diakront perspektiv
 • genomföra en litterär textanalys på en text i ett semitiskt språk.

Delkurs 3: Självständigt arbete (15 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • genomföra en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en frågeställning med anknytning till de teman som behandlas i de andra delkurserna
 • korrekt transkribera arabiska
 • dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån empiriska data och andras ståndpunkter på ett korrekt sätt
 • planera arbetsuppgiften, följa planen och ta självständigt ansvar för deluppgifter
 • finna för uppgiften relevant och lämplig avancerad litteratur, samt läsa in och göra korrekta referat av relevanta delar av denna litteratur
 • skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen, skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och med korrekt behandling av fackterminologi
 • följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser
 • kritiskt diskutera en studie och uppsats inom utbildningsområdet på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation
 • muntligen presentera och diskutera en sådan studie.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser. Studenten väljer mellan delkurs 1a och delkurs 1b.

Delkurs 1a: Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk (7,5 hp)

Delkursen ger en introduktion till filologiska studier i litteratur och medier. Litteraturvetenskaplig teori och metod för tolkning av texter och textedition tillämpas på litteratur och massmedietexter. Ett genusteoretiskt perspektiv anläggs där det är relevant.

Delkurs 1b: Funktionell grammatik I (7,5 hp)

Funktionell grammatik som teoretisk inriktning. Lexikon, ord och morfem. Enkla och komplexa satser. Argumentstruktur. Verbklasser. Grammatiska relationer och markering. Ordföljd. Tempus, aspekt och modalitet. Negation.

Delkurs 2: Inledning till semitisk filologi (7,5 hp)

Delkursen ger en introduktion till lingvistiska och filologiska metoder i semitiska språk. Den inkluderar vetenskaplig metodik och teori rörande analys av texter, vetenskapliga frågor och metoder i både diakrona och synkrona undersökningar av språk, transkription och lingvistisk glossning av semitiska texter, lingvistiskt fältarbete, litterär analys av texter i semitiska språk och andra relevanta ämnen.

Delkurs 3: Självständigt arbete (15 hp)

På den här delkursen skriver studenten ett självständigt examensarbete på kandidatnivå. I anslutning till relevant forskning görs sökning, studier och sammanfattning av vetenskaplig litteratur, praktiskt/filologiskt arbete med textmaterial och sammanställning och kritisk analys av resultat samt muntlig och skriftlig redovisning. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1a: Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk (7,5 hp)

Examination sker i form av självständigt genomförda inlämningsuppgifter och skriftligt prov på den gemensamma kurslitteraturen som består av ca 500 sidor teorilitteraturtext. (Betygsskala: U/G/VG)

Delkurs 1b: Funktionell grammatik I (7,5 hp)

Delkursen har tre examinerande moment:

1. inlämningsuppgift (betygsskala U/G)

2. uppsats om en egen empirisk undersökning (betygsskala U/G/VG)

3. muntlig redovisning av den empiriska undersökningen (betygsskala U/G)

För betyg G på delkursen krävs G på samtliga moment, för betyg VG på kursen krävs VG på moment 2 och G på moment 1 och 3.

Föreskrifter om de examinerande momenten föreligger vid kurstillfällets början.

Delkurs 2: Inledning till semitisk filologi (7,5 hp)

Examination sker i form av löpande bedömning av aktivt deltagande på lektionerna (dvs. svara på frågor och arbeta med uppgifter) samt inlämningsuppgifter (betygsskala: U/G/VG).

Delkurs 3: Självständigt arbete (15 hp)

Examination sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen, samt opposition av annan uppsats. Formen för det senare kan variera beroende på om aktuella uppsatser finns tillgängliga. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som inkommit vid ventilering beaktats. (Betygsskala: U/G/VG.)

För betyget väl godkänd på kursen krävs detta betyg på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin