Tillvalsspråk: Persiska 1

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5PE910

Kod
5PE910
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 mars 2024
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde.

Mål

Delkurs 1: Persisk grammatik och språkfärdighet I (10 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • redogöra för nypersiska språkets utbredning och ställning inom de indoeuropeiska språken
 • beskriva huvuddragen i persiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften
 • läsa elementära texter på persiska med ett begripligt uttal
 • översätta elementära texter till svenska 
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på nypersiska.
 • översätta enkla meningar från svenska till persiska och vice versa
 • känna till elementära regler för persiskans ortografi
 • skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats om ett givet ämne
 • i arabisk skrift skriva en elementär text som läses upp
 • ge en muntlig grammatiskt korrekt beskrivning av en person- och en miljöbild
 • aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck,  människokroppen och sjukdomar, geografi
 • idiomatiskt korrekt kommunicera kring ovannämnda ämnen 
 • redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Delkurs 2: Persiska texter (5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • läsa enkla persiska skönlitterära texter högt
 • översätta några givna enkla persiska skönlitterära texter till svenska
 • i textläsningen tillämpa elementär persisk morfosyntax
 • förstå enkla idiomatiska uttryck på persiska och översätta dem till svenska
 • analysera moderna texter utifrån den sociopolitiska miljö de tillkommit i
 • stilistiskt analysera enkla persiska skönlitterära texter.

Innehåll

Delkurs 1: Persisk grammatik och språkfärdighet I (10 hp)

Delkursen ger en introduktion till modern nypersiska (alfabet, fonologi, grundläggande morfosyntax) och en viss färdighet i det talade och skrivna språket samt grundläggande kännedom om det persiska språkets historia.

Delkurs 2: Persiska texter (5 hp)

Delkursen syftar till att ge färdigheter i att läsa, översätta och analysera modern nypersisk text. Läsning, översättning och analys av ca 40 boksidor enklare moderna texter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Persisk grammatik och språkfärdighet (10 hp)

Delkursen har tre examinerande moment:

 1. löpande skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter (betygsskala U/G/VG)
 2. skriftligt slutprov (betygsskala U/G/VG)
 3. muntligt slutprov (betygsskala U/G/VG)

För betyg G på delkursen krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2 och 3.

Delkurs 2: Persiska texter (5 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

 1. löpande muntliga inlämningsuppgifter (betygsskala U/G/VG)
 2. skriftligt slutprov (betygsskala U/G/VG)

För betyget G krävs G på båda momenten. För betyget VG krävs VG på båda momenten.

För att erhålla betyget G krävs G på båda delkurserna. För att erhålla betyget VG på hela kursen (15 hp) krävs VG på båda delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin