Statskunskap B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK059

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Demokratins problem/ Problems of Democracy

  • Dahl, Robert A., On democracy, New Haven, Yale University Press, 1998Obligatorisk
  • Phillips, Anne, The Politics of Presence, Oxford, Oxford University Press, 1998Obligatorisk (Kommentar: Phillips bok är också tillgänglig i en svensk översättning från Studentlitteratur med namnet Närvarons politik. Översättningen har dock stora språkliga brister varför vi avråder för att använda den svenska versionen av boken. Vidare finns den engelska versionen tillgänglig som e-bok på databasen Oxford Scholarship Online som man kommer åt gratis via universitetsbibliotekets hemsida.)
  • Oskarsson, Sven; Widmalm, Sten, Myt eller verklighet: om samband mellan demokrati och ekonomisk tillväxt, Stockholm, Norstedt, 2010Obligatorisk

Artiklar tillkommer

Politisk teori/ Political Theory

  • Kymlicka, Will, Contemporary political philosophy: an introduction., 2. ed., Oxford, Oxford University PressObligatorisk (Eller: Kymlicka , Will : Modern politisk filosofi : en introduktion Nora : Nya Doxa, 1995 - 331 s. ISBN: 91–88248-68–2)
  • Okin, Susan Moller, Is multiculturalism bad for women?, Princeton, N.J., Princeton University Press, cop. 1999Obligatorisk (Eller: Okin, S. M. 2002. Mångkulturalism. Stockholm: Daidalos.)
  • Singer, Peter, One world: the ethics of globalization, New Haven, Conn. ; a London, Yale University Press, 2004Obligatorisk (Eller: Singer, P. 2003. En värld. Globaliseringens etik. Stockholm: Thales.)

Articles will be added

Svensk politik och förvaltning/ Swedish Politics and Public Administration

Moment 1, Den lagstiftande makten: parlamentens roll och ställning

Vad gör de egentligen av sin makt i riksdagen och hur ska ett parlament arbeta för att vara inflytelserikt? I det första momentet sätter vi det svenska fallet i jämförande belysning genom att diskutera bland annat hur olika lagstiftare kan kategoriseras samt de samtida utmaningar parlamenten står inför som kontroll över budgetprocessen, anpassning till EU-medlemskapet och kraven på representativitet och ett effektivt ansvarsutkrävande.

Nerladdningsbara artiklar tillkommer. Sammanlagd läsvolym på detta moment 294 sidor.

Moment 2, Regeringsmakten: har premiärministrarna blivit presidenter? Styrning, makt och ansvarsutkr

I moment två är frågor kring hur regeringsmakten fungerar och utövas i fokus. Stämmer det att statsministerämbetet över tid blivit mer presidentlikt? Vad kan i sådana fall förklara en sådan utveckling? Vilken roll spelar EU-medlemskapet för regeringen och dess medlemmar? Har Sverige under parlamentarismen haft den form av regeringsmakt grundlagsfäderna tänkte sig?

  • Hermansson, Jörgen, Regeringsmakten i Sverige. Ett experiment i parlamentarism 1917-2009, SNS, 2010Obligatorisk (Kommande bok. Ca 200 sidor)

Nedladdningsbara artiklar tillkommer. Sammanlagd läsvolym på detta moment är 272 sidor.

Moment 3, Den verkställande makten: har uppdelningen i politik och förvaltning tjänat ut sin roll?

Nedladdningsbara artiklar tillkommer. Sammanlagd läsvolym på detta moment är 278 sidor.

Internationell politik/ Studing World Politics in the 21st Century

Articles will be added. To be downloaded or available at Student Office

Metod/ Methods

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer.

Uppsats/Thesis

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin