Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Teknik och matematik

300 hp

Framtidens ingenjör går mot tider där det som utvecklas i morgon kanske inte ens är känt idag. Således blir teknikkunskaper mer och mer utmanande och kräver en bredd. Det behövs också en god matematisk förståelse. Läser du till gymnasielärare i teknik- och matematik samläser du med ingenjörsstudenter och du får en god inblick i hur framtidens ingenjörer formas. Samtidigt får du en bredd inom flera olika delar av teknikens underbara värld.

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Utbildningen vänder sig till dig som vill vara en bidragande faktor för ett utökat tekniskt intresse och kunskapsutveckling i gymnasiet.

Programmet har en naturlig koppling till IT och vissa programmeringsmiljöer, men behandlar också projektledning, entreprenörskap och innovation vid sidan om grundläggande matematik och teknik. Du lär dig matematik för teknik, grundläggande teknikkunskaper som reglerteknik och viss datorkunskap samt hur du tillämpar dina kunskaper för att utveckla teknikämnet till ett intressant och inspirerande ämne. Vid sidan om den didaktiska och pedagogiska delen får du också möjlighet att fördjupa dig i såväl ett självständigt matematikdidaktiskt arbete som ett teknikdidaktiskt. Där kan du själv styra innehåll och metod för att fördjupa din förståelse och kunskap tillsammans med dina kurskamrater. Målet är att du som examinerad teknik- och matematiklärare ska ha en bra grund för att undervisa hur dagens teknik är uppbyggd och hur framtidens skapas.

Vi har ett nära samarbete med skolor i regionen och din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en erfaren lärare får du då möjlighet att testa, träna och utveckla dian färdigheter som lärare.

Som lärarstudent i teknik och matematik får du förutom ämneskunskapen

 • en god inblick och grundkunskap i dagens tekniksamhälle
 • förutsättningar för att förstå hur morgondagens teknik skapas
 • en god matematisk och teknisk grund för vidareutbildning.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Programmet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Master of Arts/Science in Upper Secondary Education). Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Ämneslärarprogrammet består av följande tre områden

 • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för dig i ditt blivande läraryrke
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Ämnesstudier

Ämnesstudierna omfattar studier två undervisningsämnen, teknik som läses upp till 120 högskolepoäng och matematik som läses upp till 90 högskolepoäng.

I dina ämnesstudier ingår också ämnesdidaktik. Den handlar om förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det ger dig verktyg som hjälper dig att organisera och strukturera innehållet i din undervisning. Du kommer att skriva ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk prägel inom vart och ett av dina undervisningsämnen. Det innebär att du förenar ämneskunskap med yrkeskunnande.

Utbildningen startar med studier i dina ämnen. Under sju av programmets tio terminer varvas teknik- och matematikkurser.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket, som till exempel skolans plats i samhället, barn- och ungas lärande, specialpedagogik, mångfaldsfrågor och frågor om etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Verksamhetsförlagd utbildning

Din verksamhetsförlagda utbildning, som omfattar 30 högskolepoäng, gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Då får du pröva och utveckla dina färdigheter som lärare. Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad på tre perioder i programmet och ingår i de terminer då du läser kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Kurser inom programmet

År 1

 • Baskurs i matematik, 5 hp
 • Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar, 10 hp
 • Introduktion till ämnesstudier i teknik och matematik, 5 hp
 • Linjär algebra och geometri I 5 hp
 • Envariabelanalys, 10 hp
 • Linjär algebra II, 5 hp
 • Flervariabelanalys, 5 hp
 • Programmering 10 hp
 • Mekanik, 5 hp

År 2

 • Hållfasthetslära, 5 hp
 • Introduktion till beräkningsvetenskap, 5 hp
 • Sannolikhet och statistik, 5 hp
 • Transformmetoder, 5 hp
 • Människa-datorinteraktion, 5 hp
 • Algebra I, 5 hp
 • Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
 • Ledarskap, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, 7,5 hp

År 3

 • Digitalteknik och elektroteknik, 10 hp
 • Energisystemfysik, 10 hp
 • Elektromagnetisk och elkraftsteknik, 10 hp
 • Grafteori, 5 hp
 • Matematikdidaktik med inriktning mot gymnasieskolan, 10 hp
 • Energi- och miljöteknik, 5 hp
 • Elektriska mätmetoder, 5 hp
 • Matematikens historia I, 5 hp

År 4

 • Specialpedagogik 7,5 hp
 • Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
 • Läroplansteori och didaktik 7,5 hp
 • Teknikdidaktik, 10 hp
 • Reglerteknik I, 5 hp
 • Självständigt arbete i matematikdidaktik, 15 hp.

År 5

 • Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
 • Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (teknik), 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (matematik), 7,5 hp
 • Matematik för ämneslärarprogrammet, 5 hp
 • Industriell projektledning, 5 hp
 • Entreprenörskap och innovation i praktiken, 5 hp
 • Självständigt arbete i teknikdidaktik, 15 hp.

Studera utomlands

Internationella erfarenheter är en viktig del av lärarutbildningen. Du som läser till ämneslärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Studier i andra länder kan vara meriterande, men framför allt berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av arbetslagsarbeten. Programmet ges i Uppsala.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna läser du på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning. Du tränar dig i att använda datorn som verktyg och förbereds för att arbeta i en skola som blir allt mer digital.

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är mycket goda. En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli universitetslektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin