Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Tyska

300 hp

På ämneslärarprogrammet i tyska förbereds du för det spännande uppdraget att undervisa i ett av de stora språken i Europa. Tyska talas av ca 100 miljoner människor i Tyskland, Österrike, Schweiz och flera andra länder. Som lärare i tyska kommer du att möta både elever som är nybörjare i språket och elever med några års studier bakom sig. Det gör yrket som språklärare inte bara utmanande utan också väldigt stimulerande och roligt.

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Målet är att du som läser ämneslärarutbildningen i tyska ska få praktisk språkfärdighet samt kunskap om tyska språket och de tyskspråkiga ländernas litteratur och kultur. Det får du genom studier i grammatik och genom träning i att tala och skriva tyska. Du läser också de stora tyska författarna och tidningar på originalspråk, samt studerar de tyskspråkiga ländernas historia, geografi och samhälle. Det praktiska perspektivet på hur du kan lära ut och undervisa i ämnet sätter sin prägel på dina studier.

Vid Uppsala universitet får du utveckla dina kunskaper i tyska och fördjupa dig i spännande vetenskapliga frågeställningar. Du får lära dig ledarskap, bedömning, gruppdynamik och annat som är viktigt i arbetet som lärare. Integrerad i utbildningen är också en period i Tyskland samt tre perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) då du får vara på en skola och träna dina färdigheter under handledning av en erfaren lärare.

Som lärarstudent i tyska får du förutom ämneskunskapen

 • redan under termin två tillbringa fem intensiva veckor vid universitetet i Tübingen samt möjlighet att läsa ytterligare en kurs vid ett tyskt universitet
 • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet tyska.
 • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör VFU
 • utbildning i ledarskap.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Programmet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Master of Arts/Science in Upper Secondary Education). Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Ämneslärarprogrammet omfattar följande delar

 • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden särskilt viktiga för läraryrket
 • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Utbildningen omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 högskolepoäng (hp) och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. Om du väljer att läsa svenska eller samhällskunskap läses dessa alltid upp till 120 hp. Du startar utbildningen med studier i ditt första ämne - tyska. Ditt andra ämne väljer du senare i utbildningen. Du formar din examen genom att välja mellan flera ämneskombinationer inom matematik och språk.

I ämnesstudierna ingår också ämnesdidaktik. Didaktiken är central för läraryrket och handlar om förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan lägga upp undervisningen i dina ämnen. Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 hp och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket som till exempel skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. På ämneslärarprogrammet läggs också stor vikt vid ledarskap och konflikthantering. I den verksamhetsförlagda utbildningen som omfattar 30 hp fördelade på tre perioder under programmet, får du vara på någon av våra partnerskolor och prova på läraryrket i praktiken.

Den första terminen i tyska innehåller grundläggande kurser i muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik, kultur, samhälle och litteratur.

Andra terminens språkstudier innehåller delkurser i skriftlig språkfärdighet, grammatik, litteratur, språkhistoria och ämnesdidaktik i tyska. Speciellt för lärarutbildningen i tyska i Uppsala är att du redan under andra terminens studier tillbringar fem intensiva veckor vid universitetet i Tübingen. Du får tillfälle att träna din tyska språkfärdighet och lära dig mer om kultur, samhälle och skola i Tyskland. Undervisning i ämnesdidaktik är en viktig del av språkstudierna. Du reflekterar över innehållet i utbildningen och din egen inlärning utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Ämnesstudierna är kopplade till lärarrollen.

Under tredje terminens språkstudier i tyska kan du välja att läsa vid ett tyskt universitet som Erasmusstudent. Du studerar då tillsammans med tyska studenter. I studierna ingår bland annat kurser i språk- och litteraturvetenskap.

Om du väljer att läsa ämnet tyska som huvudämne, det vill säga en fjärde termin i tyska, kommer du bland annat att lära dig mer om tysk litteratur, språkhistoria och språkvetenskap.

I ämneslärarprogrammet skriver du två ämnesdidaktiska självständiga arbeten, ett inom ditt huvudämne och ett inom ditt andra ämne. I dessa arbeten förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande.

Ämneskombinationer

Följande ämnen kan kombineras med ämnet tyska (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Engelska
 • Franska – Fr 3
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Spanska – Sp 3
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Kurser inom programmet

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen ger inte samtliga kurser varje termin. Exempel på studiegång med tyska som huvudämne:

Termin 1

 • Tyska grundkurs A5, 30 hp

Termin 2

 • Tyska fortsättningskurs B5, 30 hp

Termin 3

 • Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
 • Ledarskap, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 4

 • Tyska fortsättningskurs C1, 30 hp

Termin 5

 • Ämne 2, grundkurs, 30 hp

Termin 6

 • Ämne 2, fortsättningskurs, 30 hp

Termin 7

 • Specialpedagogik, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Vetenskaplig teori och forskningsmetodik, 7,5 hp
 • Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8

 • Ämne 2, fördjupningskurs inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp

Termin 9

 • Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
 • Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (tyska), 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10

 • Tyska D5 inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, avancerad nivå, 30 hp

Studera utomlands

Lärarutbildningen vid Uppsala universitet har en uttalad internationaliseringsprofil vilket betyder att språklärarstudenter i franska, spanska, tyska och engelska har mycket goda möjligheter till utbytesstudier vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa och övriga världen.

Det är viktigt att blivande lärare under sin utbildning får erfarenheter av att studera och leva i andra utbildningssystem och kulturer, det vill säga utanför Sverige. Det är särskilt meningsfullt för språklärarstudenter, som därför erbjuds att läsa en av de tre terminerna på den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan i exempelvis Frankrike, Spanien, Tyskland, Österrike eller Storbritannien. Det finns också möjligheter att studera en termin i Canada, USA eller Japan.

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av grupparbeten. Examinationsformerna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Du får då handledning och stöd av en verksam lärare.

Programmet ges i Uppsala. Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution. Ämnet tyska läser du vid Institutionen för moderna språk på campus Engelska parken. De utbildningsvetenskapliga kärnkurserna läser du på campus Blåsenhus. På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

Under den andra terminen på ämneslärarprogrammet i tyska ingår en fem veckor lång kurs förlagd vid universitetet i Tübingen i Tyskland.

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap som du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är mycket goda. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli universitetslektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin