Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Tyska

300 hp

Med en ämneslärarexamen i tyska har du det spännande uppdraget att undervisa i ett av de stora språken i Europa. Tyska talas av ca 100 miljoner människor i Tyskland, Österrike, Schweiz och flera andra länder. Som lärare i tyska kommer du att möta både elever som är nybörjare i språket och elever med några års studier bakom sig. Det gör yrket som språklärare inte bara utmanande utan också väldigt stimulerande och roligt.

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Målet för ämneslärarutbildningen i tyska är att du ska få praktisk språkfärdighet samt kunskap om tyska språket och de tyskspråkiga ländernas litteratur och kultur. Det får du genom studier i grammatik och genom träning i att tala och skriva tyska. Du läser också de stora tyska författarna och tidningar på originalspråk, samt studerar de tyskspråkiga ländernas historia, geografi och samhälle. Det praktiska perspektivet på hur du kan lära ut och undervisa i ämnet sätter sin prägel på dina studier.

Vid Uppsala universitet får du utveckla dina kunskaper i tyska och fördjupa dig i spännande vetenskapliga frågeställningar. Du får lära dig ledarskap, bedömning, gruppdynamik och annat som är viktigt i arbetet som lärare. Integrerad i utbildningen är också en period i Tyskland samt tre perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) då du får vara på en skola och träna dina färdigheter under handledning av en erfaren lärare.

Som lärarstudent i tyska får du förutom ämneskunskapen

 • redan under termin två tillbringa fem intensiva veckor vid universitetet i Tübingen
 • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet tyska.
 • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör VFU
 • utbildning i ledarskap.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Programmet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Master of Arts/Science in Upper Secondary Education). Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Ämneslärarprogrammet består av följande tre områden

 • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden särskilt viktiga för dig i ditt blivande läraryrke
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Ämnesstudier

Ämnesstudierna omfattar studier i två ämnen, ett ämne som läses upp till 120 högskolepoäng och ett annat ämne som läses upp till minst 90 högskolepoäng. Du har möjlighet att forma din utbildning genom att välja mellan flera ämneskombinationer. När svenska ingår läses ämnet alltid upp till 120 högskolepoäng.

Alla ämneskombinationer

Utbildningen startar med studier i ditt första ämne - tyska. Ditt andra ämne väljer du senare i utbildningen.

I dina ämnesstudier i tyska läser du grundläggande kurser i muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik, kultur, samhälle och litteratur. Speciellt för lärarutbildningen i tyska i Uppsala är att du redan under andra terminen studerar vid universitetet i Tübingen. Du får tillfälle att träna språket och lära dig mer om kultur, samhälle och skola i Tyskland.

Under tredje terminens språkstudier i tyska kan du välja att läsa vid ett tyskt universitet som Erasmusstudent. Du studerar då tillsammans med tyska studenter.

I dina ämnesstudier ingår också ämnesdidaktik. Den handlar om förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det ger dig verktyg som hjälper dig att organisera och strukturera innehållet i din undervisning. Du kommer att skriva ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk prägel inom vart och ett av dina undervisningsämnen. I dessa förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket som till exempel skolans plats i samhället, barn- och ungas lärande, specialpedagogik, mångfaldsfrågor och frågor om etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Verksamhetsförlagd utbildning

Din verksamhetsförlagda utbildning, som omfattar 30 högskolepoäng, gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Då får du pröva och utveckla dina färdigheter som lärare. Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad på tre perioder i programmet och ingår i de terminer då du läser kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Kurser inom programmet

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. ​Nedan följer exempel på studiegång när tyska läses upp till 120 högskolepoäng (hp).

Termin 1–2

 • Tyska A5, grundkurs, 30 hp
 • Tyska B5, fortsättningskurs, 30 hp

Termin 3

 • Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
 • Ledarskap, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 4–5

 • Ämne 2, grundkurs, 30 hp
 • Ämne 2, fortsättningskurs, 30 hp

Termin 6

 • Specialpedagogik, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Vetenskaplig teori och forskningsmetodik, 7,5 hp
 • Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 7

 • Tyska C1, fortsättningskurs, 30 hp

Termin 8

 • Ämne 2, fördjupningskurs inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp

Termin 9

 • Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
 • Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (tyska), 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10

 • Tyska D5, inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, avancerad nivå, 30 hp

Studera utomlands

Ämneslärarutbildningen vid Uppsala universitet har en uttalad internationaliseringsprofil vilket betyder att språklärarstudenter i franska, spanska, tyska och engelska läser en av sina språkkurser utomlands. Kursen omfattar fem veckor.

Det är viktigt att blivande lärare under sin utbildning får erfarenheter av att studera och leva i andra utbildningssystem och kulturer. Det är särskilt meningsfullt för språklärarstudenter, som därför har möjlighet att läsa en del av utbildningen inom den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan i exempelvis Frankrike, Spanien, Tyskland, Österrike eller Storbritannien. Det finns också möjligheter att studera en termin i Canada, USA och Japan.

Det finns även möjlighet att göra VFU utomlands. Det ger dig möjlighet att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av grupparbeten. En del av språkstudierna i tyska är förlagd utomlands. Programmet ges i Uppsala.

Examinationsformerna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution. De utbildningsvetenskapliga kärnkurserna läser du på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning. Du tränar dig i att använda datorn som verktyg och du förbereds för att arbeta i en skola som blir allt mer digital.

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap som du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är mycket goda. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli universitetslektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin