Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Fysik och matematik

300 hp

Tycker du att fysik och matematik är intressant och spännande? På ämneslärarprogrammet med ämneskombinationen fysik och matematik lär du dig hur du kan väcka samma fascination för ämnena hos andra. Studierna rör sig från de minsta elementarpartiklarna till hela vårt oändliga universum. Du får de verktyg du behöver för att hjälpa dina elever förstå hur världen omkring oss fungerar.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Som blivande lärare i fysik och matematik läser du kurser i fysikens mest centrala områden, så som mekanik, termodynamik, elektromagnetism och kvantfysik samt grundläggande matematikkurser. Du kommer att studera tillsammans med studenter från andra program, vilket innebär spännande möten och möjlighet att diskutera matematiska problem och fysikaliska principer på hög akademisk nivå och utifrån olika bakgrunder.

Ditt ena ämne, fysik, sträcker sig från de minsta elementarpartiklarna till hela vårt oändliga universum. Det andra ämnet, matematik, ger dig de verktyg du behöver för att formulera modeller som hjälper oss att förstå och förklara hur världen omkring oss fungerar. Dina ämneskurser varvas med skräddarsydda kurser för blivande lärare, där du studerar hur man på ett intresseväckande och pedagogiskt sätt kan förklara och lära sig matematik och fysik.

Vi har ett nära samarbete med skolor i regionen och din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en erfaren lärare får du då möjlighet att testa, träna och utveckla dian färdigheter som lärare.

Vid institutionen för fysik och astronomi finns en av Sveriges starkaste miljöer för fysikdidaktisk forskning. Forskare inom detta område ansvarar för några av kurserna under utbildningen. Som lärarstudent i fysik och matematik får du förutom ämneskunskapen

 • lära dig om forskning i fysikens didaktik och hur du kan använda den när du planerar dina lektioner i fysik
 • metoder för att lära dina elever förstå hur matematiken fungerar och hur den kan användas både i vardagen och i utvecklingen av vårt samhälle
 • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör VFU
 • utbildning i ledarskap.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Programmet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Master of Arts/Science in Upper Secondary Education). Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Ämneslärarprogrammet omfattar följande områden

 • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.
 • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är centrala för läraryrket.

Ämneslärarprogrammet omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne om 120 högskolepoäng (hp) och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. Ämneskombinationen fysik och matematik följer en fast studiegång. Under sju av programmets tio terminer varvas fysik- och matematikkurser. Du kommer att läsa skräddarsydda kurser för ämneslärare, som till exempel handlar om didaktiska aspekter av fysik, men du kommer också att läsa kurser tillsammans med studenter från kandidatprogrammen i fysik och i matematik.

I dina ämnesstudier ingår också ämnesdidaktik. Didaktiken är central för läraryrket och handlar om förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan lägga upp undervisningen i dina ämnen. Du skriver minst två självständiga arbeten inom dina ämnesstudier. I ett arbete inom respektive ämne förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande för att ge arbetet en ämnesdidaktisk inriktning.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, som omfattar 60 hp, behandlar generella kunskapsområden för läraryrket, som till exempel barn- och ungas identitetsutveckling, skolans plats i samhället, mångfaldsfrågor och frågor om etik och demokrati. På ämneslärarprogrammet läggs också stor vikt vid ledarskap och konflikthantering.

I den verksamhetsförlagda utbildningen, som omfattar 30 hp fördelade på tre tillfällen under programmet, får du pröva och utveckla dina färdigheter som lärare.

Kurser inom programmet

Exempel på studiegång med matematik som huvudämne (120 hp) och fysik som biämne (90 hp):

Termin 1

 • Baskurs i matematik, 5 hp (frivillig)
 • Ämneslärare i fysik, introduktionskurs, 5 hp
 • Geometri och analys I, 10 hp
 • Programmeringsteknik I, 5 hp
 • Mekanik KF, 15 hp (fortsätter termin 2)

Termin 2

 • Geometri och analys II, 10 hp
 • Mekanik KF, forts.
 • Matematisk statistik, KF 5 hp
 • Introduktion till beräkningsvetenskap, 5 hp
 • Experimentell metodik för fysik I, 5 hp

Termin 3

 • Geometri och analys III, 5 hp
 • Linjär algebra II, 5 hp
 • Elektromagnetism, 10 hp
 • Vågor och optik, 5 hp
 • Algebra I, 5 hp

Termin 4

 • Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
 • Ledarskap, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 5

 • Energifysik I, 5 hp (frivillig extrakurs)
 • Transformmetoder, 5 hp
 • Fysikundervisning i praktiken, 5 hp
 • Fysikdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande, 5 hp
 • Ordinära differentialekvationer I, 5 hp
 • Grafteori, 5 hp
 • Variationskalkyl, 5 hp

Termin 6

 • Kvantfysik, 10 hp
 • Fysikens matematiska metoder, 5 hp
 • Kombinatorik, 5 hp
 • Termodynamik, 5 hp
 • Astrofysik I, 5 hp

Termin 7

 • Specialpedagogik, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
 • Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8

 • Matematikdidaktik 10 hp
 • Modern fysik, 5 hp (frivillig extrakurs)
 • En av följande valbara kurser: Elementär talteori 5 hp, Grundläggande topologi 5 hp eller Logik och bevismaterial 5 hp
 • Självständigt arbete i fysikens didaktik, 15 hp

Termin 9

 • Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
 • Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (matematik), 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (fysik), 7,5 hp

Termin 10

 • Fördjupningskurs i matematik och matematikdidaktik, 15 hp
 • Självständigt arbete D i matematikdidaktik, 15 hp

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av grupparbeten.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Ämneslärarprogrammet innehåller tre VFU-perioder.

Examinationsformerarna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete.

Programmet ges i Uppsala. Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna läser du på campus Blåsenhus. På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap som du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är mycket goda. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli universitetslektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin