Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Svenska som andraspråk

300 hp

Skolan är idag mångkulturell och behovet av lärare i svenska som andraspråk är mycket stort. Som lärare i ämnet kommer du att göra ett viktigt integrationsarbete. Du hjälper elever att utveckla ett rikt språk så att de kan fortsätta sitt lärande och delta aktivt i samhället. Ett stimulerande och meningsfullt arbete väntar dig efter utbildningen.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

För att bli en skicklig lärare i svenska som andraspråk, behöver du ha goda kunskaper i hur ett andraspråk utvecklas hos dina elever. Våra ämneskurser behandlar därför svenskans struktur och andraspråksinlärning både i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Utöver det tittar vi närmare på språklig variation, identitet samt attityder till flerspråkighet. I kurserna ingår också yrkesrelaterade inslag som studiebesök, planering av lektioner och bedömning av språkutveckling.

Vi har ett nära samarbete med skolor i regionen och din yrkesidentitet får du inte minst genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en erfaren lärare får du då möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Det som gör ditt arbete som lärare och undervisningen i svenska som andraspråk så annorlunda, intressant och givande är att du måste se ditt eget språk utifrån. Du möter ständigt elever från andra länder. Som lärarstudent i svenska som andraspråk får du förutom goda ämneskunskaper

 • en spetsutbildning där dina lärare förenar forskning med praktisk kunskap
 • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet svenska som andraspråk
 • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör VFU
 • utbildning i ledarskap.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Programmet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Master of Arts/Science in Upper Secondary Education). Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Ämneslärarprogrammet består av följande tre områden:

 • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för dig i ditt blivande läraryrke
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Ämnesstudier

Ämnesstudierna omfattar studier i två ämnen, ett ämne som läses upp till 120 högskolepoäng och ett annat ämne som läses upp till minst 90 högskolepoäng. Om svenska eller samhällskunskap ingår läses dessa ämnen alltid upp till 120 högskolepoäng.

Alla ämneskombinationer

Utbildningen med studier i ditt första ämne - svenska som andraspråk. Det andra ämne väljer du senare i utbildningen. Under den första terminens språkstudier är syftet att du ska inhämta breda baskunskaper som behövs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Här behandlas skolan i det flerspråkiga samhället. Vidare studeras den svenska grammatiken i ett tvärspråkligt perspektiv och du studerar också fonetik och muntlig kommunikation. Teoretiska och praktiska aspekter av andraspråksinlärning behandlas.

Under den andra terminen breddar du dina kunskaper i ämnet. Kursen innehåller analys och bedömning av andraspråksinlärares språkutveckling samt av olika typer av läromedel. Vidare behandlas flerspråkighet och språklig variation. Därutöver belyses andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, sambandet mellan språk- och kunskapsutveckling samt genrepedagogik. I kursen ingår också en kortare, vetenskaplig uppsats utifrån en ämnesdidaktisk frågeställning.

Under den tredje terminens ämnesstudier i svenska som andra språk fördjupar du dina kunskaper inom ett eller flera områden inom ämnet samt inhämtar grundläggande förståelse för viktiga principer inom vetenskapligt arbete. Du kommer att skriva ett självständigt arbete. Den här terminen läser du en ämnesdidaktisk kurs med fokus på svenska som andraspråk.

För dig som väljer svenska som andraspråk som huvudämne i programmet följer en fjärde termin på avancerad nivå. Förutom att skriva ett självständig arbete kan du följa ett varierande kursutbud med fokus på litteracitet i ett andraspråksperspektiv, sociolingvistiska forskningsfält eller flerspråkighetsforskning.

I dina ämnesstudier ingår också ämnesdidaktik. Den handlar om förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det ger dig verktyg som hjälper dig att organisera och strukturera innehållet i din undervisning. Du kommer att skriva ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk prägel inom vart och ett av dina undervisningsämnen. Det innebär att du förenar ämneskunskap med yrkeskunnande.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket, som till exempel skolans plats i samhället, barn- och ungas lärande, specialpedagogik, mångfaldsfrågor och frågor om etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Verksamhetsförlagd utbildning

Din verksamhetsförlagda utbildning, som omfattar 30 hp, gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Då får du pröva och utveckla dina färdigheter som lärare. Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad på tre perioder i programmet och ingår i de terminer då du läser kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Kurser inom programmet

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. Nedan följer exempel på studiegång när svenska som andraspråk läses upp till 120 högskolepoäng (hp).

Termin 1–2

 • Svenska som andraspråk A, 30 hp
 • Svenska som andraspråk B, 30 hp

Termin 3

 • Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
 • Ledarskap, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 4–5

 • Ämne 2, grundkurs, 30 hp
 • Ämne 2, fortsättningskurs, 30 hp

Termin 6

 • Specialpedagogik, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
 • Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 7

 • Svenska som andraspråk C, 30 hp

Termin 8

 • Ämne 2, fördjupningskurs inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp

Termin 9

 • Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
 • Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (svenska som andraspråk), 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10

 • Ämnesfördjupning Svenska som andraspråk D inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, avancerad nivå, 30 hp

Studera utomlands

Internationella erfarenheter är en viktig del av lärarutbildningen. Du som läser till ämneslärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Studier i andra länder kan vara meriterande, men framför allt berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av grupparbeten. Programmet ges i Uppsala.

Examinationsformerna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution. För ämnet svenska är det institutionen för nordiska språk på campus Engelska parken. De utbildningsvetenskapliga kärnkurserna läser du på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning. Du tränar dig i att använda datorn som verktyg och du förbereds för att arbeta i en skola som blir allt mer digital.

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap som du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är mycket goda. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli universitetslektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin