Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Naturkunskap

300 hp

Efter ämneslärarprogrammet i naturkunskap får du ämneskompetens som sträcker sig över både kemi, biologi och fysik. Att läsa naturvetenskap är att få alla de naturvetenskapliga ämnena i ett och samma paket. När du undervisar i ämnet handlar det om att levandegöra naturvetenskapens rika innehåll på ett spännande och varierande sätt där du hämtar inspiration från verkligheten. En lektion är inte den andra lik eftersom det finns så mycket roligt och intressant att berätta om.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Naturkunskap ger dig grundläggande kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik, samt hur du som lärare kan väva ihop dem och göra ämnet spännande och viktigt för olika elevgrupper. Du kommer som naturkunskapslärare att jobba med en väldigt blandad elevgrupp. Därför läggs stor vikt vid praktiska moment i undervisningen, samt att skolklasser bjuds in som du får undervisa i till exempel labbet, i växthuset och ute i naturen.

Vi har ett nära samarbete med skolor i regionen och din yrkesidentitet får du också genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en erfaren lärare får du möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Som lärarstudent i naturkunskap får du förutom ämneskunskapen

 • göra exkursioner och laborationer som visar på värdet av en varierad och verklighetsförankrad undervisning
 • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet naturkunskap
 • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör VFU
 • utbildning i ledarskap.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Programmet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Master of Arts/Science in Upper Secondary Education). Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Ämneslärarprogrammet omfattar följande områden

 • ämnesstudier i dina två undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning
 • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket.

Utbildningen omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 högskolepoäng (hp), och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. Du startar utbildningen med att läsa kurser inom ämnet naturkunskap och väljer det andra ämnet senare i utbildningen. Du formar din utbildning genom att välja mellan ämneskombinationer inom naturvetenskap, matematik och språk. Naturkunskap kan endast läsas upp till 90 hp vilket innebär att ditt andra ämne alltid är huvudämne.

I ämnesstudierna ingår också ämnesdidaktik. Didaktiken är central för läraryrket och handlar om förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan lägga upp undervisningen i dina ämnen. Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 hp och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket som till exempel skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. På ämneslärarprogrammet läggs också stor vikt vid ledarskap och konflikthantering.

I den verksamhetsförlagda utbildningen, som omfattar 30 hp fördelade på tre perioder under programmet, får du vara på någon av våra partnerskolor och prova på läraryrket i praktiken.

Ämnet naturkunskap består delvis av studier i både biologi och kemi. Under ditt första år kommer du att läsa en termin biologi och en termin kemi. I dessa kurser ingår mycket exkursioner och laborationer. Ordningen du läser kurserna i beror på om du startar utbildningen en hösttermin (biologi/kemi) eller en vårtermin (kemi/biologi). I din första kurs i biologi ingår fältstudier förlagda till västkusten. Under programmets första år ingår också en obligatorisk sommarkurs.

Fördjupningsterminen i naturkunskap består av ett tvärvetenskapligt paket som knyter ihop biologi och kemi. Det innehåller miljöfrågor, hållbar utveckling, sexualitet och identitet. Viktiga didaktiska frågor behandlas: Hur gör jag undervisningen spännande och viktig för mina elever? Har du valt biologi eller kemi som kombinationsämne kommer du att ersätta en av fördjupningsterminerna med kurs i geovetenskap.

Du kommer att genomföra två ämnesdidaktiska självständiga arbeten under utbildningen, ett inom huvudämnet och ett annat inom dit andra ämne. I dessa arbeten förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande.

Ämneskombinationer

Följande ämnen kan kombineras med ämnet naturkunskap (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Biologi – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Engelska
 • Kemi – Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Kurser inom programmet

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. Exempel på studiegång för ingångsämnet naturkunskap kombinerat med huvudämne biologi om du påbörjar utbildningen en hösttermin:

Termin 1

 • Biologi A: mönster, processer och didaktik, 22,5 hp
 • Ämnesdidaktik i naturkunskap 7,5 hp

Termin 2

 • Kemins grunder och principer, 15 hp
 • Organisk kemi I, 10 hp
 • Biokemi I, 5 hp

Sommarkurs

 • Floristik och faunistik L, 7,5 hp

Termin 3

 • Cellbiologi, 15 hp
 • Fysiologi, 15 hp

Termin 4

 • Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
 • Ledarskap, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 5

Biologi fördjupningskurser, 30 hp

Termin 6

 • Specialpedagogik, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp
 • Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 7

 • Naturkunskap och didaktik, 15 hp
 • Självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning i naturkunskap, 15 hp

Termin 8

 • Geovetenskap, 30 hp

Termin 9

 • Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
 • Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (naturkunskap), 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (biologi), 7,5 hp

Termin 10

 • Biologi fördjupning avancerad nivå 30 hp, inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av grupparbeten.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Ämneslärarprogrammet innehåller tre VFU-perioder.

Examinationsformerarna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete.

Programmet ges i Uppsala. Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna läser du på campus Blåsenhus. På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap som du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är mycket goda. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli universitetslektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin