Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Biologi

300 hp

Ämnet biologi spänner över ett stort och expansivt område, från de minsta biomolekylerna upp till jordens alla ekosystem. Ämneslärarprogrammet i biologi har som målsättning att utbilda lärare som kan förklara aktuell biologi utifrån ämnets alla delområden. Många av våra lärare arbetar själva som gymnasielärare samtidigt som de undervisar på lärarutbildningen. Det ger en naturlig koppling mellan lärarrollen och ämnet.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Som biologilärare undervisar du i aktuella och viktiga ämnen i den situation som vi har i världen just nu: klimatproblematik, pollinatörsdöd, utarmning av biologisk mångfald med mera. Ämnet handlar även om din kropp och din omgivning. Det är dessutom fantastiskt roligt.

På ämneslärarprogrammet i biologi får du gedigna ämneskunskaper, men också redskapen att använda dessa i ditt kommande arbetsliv. Vi har ett nära samarbete med skolor i regionen och din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en erfaren lärare får du då möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare

Även undervisningen på universitetet har en nära koppling till biologilärarens vardag. Den innehåller fältstudier samt laborativ och undersökande undervisning både inomhus och utomhus. Till exempel bjuder vi in skolklasser som du får undervisa laborativt.

Det första året på programmet ger dig bredd, ämnesdidaktik och möjlighet att prova på undervisning. Därefter fördjupar du dig i de delar inom biologin som intresserar dig mest. Som lärarstudent i biologi får du förutom ämneskunskapen:

 • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet biologi
 • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör VFU
 • utbildning i ledarskap
 • en bred och forskningsbaserad lärarutbildning med universitetslärare som brinner för sitt ämne.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Programmet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Master of Arts/Science in Upper Secondary Education). Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Ämneslärarprogrammet består av följande tre områden:

 • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och kunskaper om hur du tillämpar dem i undervisningen
 • utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för dig i ditt blivande läraryrke
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Ämnesstudier

Ämnesstudierna omfattar studier i två undervisningsämnen, ett ämne som läses upp till 120 högskolepoäng och ett annat ämne som läses upp till minst 90 högskolepoäng. Ditt första ämne biologi kan kombineras med ämnena kemi eller naturkunskap.

Alla ämneskombinationer

I dina ämnesstudier ingår också ämnesdidaktik. Den handlar om förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det ger dig verktyg som hjälper dig att organisera och strukturera innehållet i din undervisning.

Ditt första år i utbildningen är detsamma oavsett om du väljer att kombinera biologi med kemi eller naturkunskap. Båda ämneskombinationerna innebär studier i både biologi och kemi. I den första kursen i biologi ingår fältstudier förlagda till västkusten. Första kursen i kemi ger dig grunderna inom kemin, allt från oorganisk kemi till biokemi. Under programmets första år ingår också en obligatorisk sommarkurs. Din fortsatta studiegång planeras delvis utifrån när kurserna i biologi och kombinationsämnet ges.

Du kommer att skriva ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk prägel inom vart och ett av dina undervisningsämnen. I dessa förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan som omfattar 60 högskolepoäng behandlar generella kunskapsområden för läraryrket, som till exempel skolans plats i samhället, barn- och ungas lärande och specialpedagogik, mångfaldsfrågor och frågor om etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Din verksamhetsförlagda utbildning, som omfattar 30 högskolepoäng, gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Då får du pröva och utveckla dina färdigheter som lärare. Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad på tre perioder i programmet och ingår i de terminer då du läser kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Kurser inom programmet

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin.

Nedan följer ett exempel på studiegång när du startar utbildningen en hösttermin och läser biologi 120 högskolepoäng (hp) och kemi 90 hp.

Termin 1–2

 • Biologi A: mönster och processer, 22,5 hp, samt Ämnesdidaktik i biologi 7,5 hp
 • Kemins grunder och principer, 15 hp
 • Organisk kemi I, 10 hp
 • Biokemi I, 5 hp

Sommarkurs (läses första året): Floristik och faunistik L, 7,5 hp

Termin 3

 • Cellbiologi, 15 hp
 • Fysiologi, 15 hp

Termin 4

 • Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
 • Ledarskap, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 5

 • Analytisk kemi I, 10 hp
 • Kemididaktik, 5 hp
 • Miljökemi med ämnesdidaktik, 15 hp

Termin 6

 • Biologi, fördjupningskurser, 30 hp

Termin 7

 • Specialpedagogik, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8

 • Kemi, fördjupningskurser, 30 hp inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning.

Termin 9

 • Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
 • Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (biologi), 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (kemi), 7,5 hp

Termin 10

 • Biologi, fördjupningskurser på avancerad nivå, 30 hp inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning.

Studera utomlands

Internationella erfarenheter är en viktig del av lärarutbildningen. Du som läser till ämneslärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Studier i andra länder kan vara meriterande, men framför allt berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier, laborationer, exkursioner och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av grupparbeten. Programmet ges i Uppsala.

Examinationsformerarna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de lärargemensamma kurserna läser du på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning. Du tränar dig i att använda datorn som verktyg och du förbereds för att arbeta i en skola som blir allt mer digital.

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är mycket goda. En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli universitetslektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin