Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Biologi

300 hp

Ämnet biologi spänner över ett stort och expansivt område, från de minsta biomolekylerna upp till jordens alla ekosystem. Ämneslärarprogrammet i biologi har som målsättning att utbilda lärare som kan förklara aktuell biologi utifrån ämnets alla delområden. Många av våra lärare arbetar själva som gymnasielärare samtidigt som de undervisar på lärarutbildningen. Det ger en naturlig koppling mellan lärarrollen och ämnet.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Som biologilärare undervisar du i aktuella och viktiga ämnen i den situation som vi har i världen just nu: klimatproblematik, pollinatörsdöd, utarmning av biologisk mångfald med mera. Ämnet handlar även om din kropp och din omgivning. Det är dessutom fantastiskt roligt.

På ämneslärarprogrammet i biologi får du gedigna ämneskunskaper, men också redskapen att använda dessa i ditt kommande arbetsliv. Vi har ett nära samarbete med skolor i regionen och din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en erfaren lärare får du då möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare

Även undervisningen på universitetet har en nära koppling till biologilärarens vardag. Den innehåller fältstudier samt laborativ och undersökande undervisning både inomhus och utomhus. Till exempel bjuder vi in skolklasser som du får undervisa laborativt.

Det första året på programmet ger dig bredd, ämnesdidaktik och möjlighet att prova på undervisning. Därefter fördjupar du dig i de delar inom biologin som intresserar dig mest. Som lärarstudent i biologi får du förutom ämneskunskapen:

 • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet biologi
 • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör VFU
 • utbildning i ledarskap
 • en bred och forskningsbaserad lärarutbildning med universitetslärare som brinner för sitt ämne.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Programmet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Master of Arts/Science in Upper Secondary Education). Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Ämneslärarprogrammet omfattar följande delar:

 • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket
 • ämnesstudier i dina två undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Utbildningen omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 högskolepoäng (hp) och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. Det ämne som du valt att påbörja utbildningen med – biologi kan kombineras med ämnena kemi eller naturkunskap. Naturkunskap kan endast läsas upp till 90 hp.

Biologi kan under vissa förutsättningar även kombineras med engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

I ämnesstudierna ingår också ämnesdidaktik. Didaktiken är central för läraryrket och handlar om förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan lägga upp undervisningen i dina ämnen. Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 hp och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket som t.ex. skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. På ämneslärarprogrammet läggs också stor vikt vid ledarskap och konflikthantering.

I den verksamhetsförlagda utbildningen, som omfattar 30 hp fördelade på tre perioder under programmet, får du vara på någon av våra partnerskolor och prova på läraryrket i praktiken.

Ditt första år i utbildningen är detsamma oavsett om du väljer att kombinera biologi med kemi eller naturkunskap. Båda ämneskombinationerna innebär studier i både biologi och kemi (kemi ingår till viss del även i naturkunskap). Ordningen på kurserna beror på om du startar utbildningen en hösttermin (biologi/kemi) eller en vårtermin (kemi/biologi).

I den första kursen i biologi ingår fältstudier förlagda till västkusten. Första kursen i kemi ger dig grunderna inom kemin, allt från oorganisk kemi till biokemi. I undervisningen ingår mycket laborationer, vilket förbereder dig för kommande undervisning på skolans laboratorier. Under programmets första år ingår också en obligatorisk sommarkurs. Din fortsatta studiegång planeras delvis utifrån när kurserna i biologi och kombinationsämnet kemi respektive naturkunskap ges.

I utbildningen kommer du att skriva två ämnesdidaktiska självständiga arbeten, vilket innebär att du förenar ämneskunskap med yrkeskunnande. Ett skrivs inom ditt huvudämne och ett skrivs inom ditt andra ämne.

Kurser inom programmet

Nedan följer ett exempel på studiegång med biologi som huvudämne om du påbörjar utbildningen en hösttermin.

Termin 1

 • Biologi A: mönster, processer och didaktik, 22,5 hp
 • Ämnesdidaktik i biologi 7,5 hp

Termin 2

 • Kemins grunder och principer, 15 hp
 • Organisk kemi I, 10 hp
 • Biokemi I, 5 hp

Sommarkurs

 • Floristik och faunistik L, 7,5 hp

Termin 3

 • Cellbiologi, 15 hp
 • Fysiologi, 15 hp

Termin 4

 • Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
 • Ledarskap, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 5

 • Ämne 2, fortsättningskurser i kemi eller naturkunskap, 30 hp

Termin 6

 • Biologi, fördjupningskurser, 30 hp

Termin 7

 • Specialpedagogik, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8

 • Ämne 2, fördjupningskurser 30 hp i kemi eller naturkunskap inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning.

Termin 9

 • Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
 • Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (biologi), 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10

 • Biologi, fördjupningskurser på avancerad nivå 30 hp inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av grupparbeten.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Ämneslärarprogrammet innehåller tre VFU-perioder.

Examinationsformerarna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete.

Programmet ges i Uppsala. Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna läser du på campus Blåsenhus. På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är mycket goda. En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli universitetslektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin