Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Svenska

300-330 hp

Svenska språket är en nyckel till allt arbete i skolan. Med sin kombination av språk och litteratur är svenskämnet även av fundamental betydelse för både individ och samhälle. Som svensklärare är det du som inspirerar dina elever till en rik språkutveckling och förbereder dem för framtiden. Att vara lärare i svenska är en efterfrågad kompetens, och efter ämneslärarprogrammet blir du väl förberedd inför arbetslivet.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Att studera till ämneslärare i svenska innebär att språk och litteratur står i fokus. Med läsning av skönlitteratur, texter, genom film och andra medier hjälper du dina elever till självinsikt och att förstå andra människor, deras erfarenheter, livsvillkor och tankar.

Under de fyra terminer som du läser svenska utvecklar du goda kunskaper om stil, text, tal, grammatik, litteraturanalys och barn och ungdomars läsning. Du fördjupar dig dessutom i litteraturhistoria, språksociologi, grannspråk och språkhistoria. Du kommer även att skriva en större uppsats med fokus på språk eller litteratur.

Du får också, tillsammans med gästande gymnasielärare forma ämneslärarlag och lösa didaktiska dilemman vilket förbereder dig för ditt framtida yrke. Du kommer att få utbildning i ledarskap och gruppdynamik, och förstås göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som svensklärare på en skola. Under handledning av en erfaren lärare får du då möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Som lärarstudent i svenska får du

 • möta lärare som har erfarenhet av såväl litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig forskning som praktisk undervisning
 • gedigna ämneskunskaper i såväl språk som litteratur
 • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet svenska
 • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör VFU
 • utbildning i ledarskap.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Du lär dig att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna. Inom didaktiken söker man svar på frågan: Vad vill jag som lärare att eleverna ska lära sig inom ett visst område och varför just det?

Examen

Programmet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Master of Arts/Science in Upper Secondary Education). Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Ämneslärarprogrammet består av följande tre områden

 • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • en utbildningsvetenskaplig kärna som innehåller kunskapsområden som är särskilt viktiga för dig i ditt blivande läraryrke
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Ämnesstudier

Ämnesstudierna omfattar studier i två ämnen, ett ämne som läses upp till 120 högskolepoäng och ett annat ämne som läses upp till minst 90 högskolepoäng. Du har möjlighet att forma din utbildning genom att välja mellan flera ämneskombinationer. Om svenska eller samhällskunskap ingår läses dessa ämnen alltid upp till 120 högskolepoäng.

Alla ämneskombinationer

Utbildningen startar med studier i ditt första ämne - svenska. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Under den första terminens språkstudier läser du grundkurser i svensk grammatik, textanalys, litteraturstudier samt barns och ungdomars läsning. Under den andra terminen fördjupar du dina kunskaper inom svenskämnet genom kurser i litteraturhistoria, språksociologi och grannspråk.

Under tredje terminens studier inom svenskämnet breddar du dina kunskaper genom kurser i drama, film, teater och TV samt språkhistoria. Du får även ett fördjupat didaktiskt perspektiv på dina ämneskunskaper genom en kurs i ämnesdidaktik och genom att skriva en uppsats.

Under sista terminen inom svenskämnet läser du teori och metod med didaktisk inriktning för blivande ämneslärare i svenska samt skriver ett självständigt arbete i svenskämnets didaktik, antingen med inriktningen språk eller litteratur.

I dina ämnesstudier ingår också ämnesdidaktik. Den handlar om förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det ger dig verktyg som hjälper dig att organisera och strukturera innehållet i din undervisning. Du kommer att skriva ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk prägel inom vart och ett av dina undervisningsämnen. Det innebär att du förenar ämneskunskap med yrkeskunnande.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket, som till exempel skolans plats i samhället, barn- och ungas lärande, specialpedagogik, mångfaldsfrågor och frågor om etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Din verksamhetsförlagda utbildning, som omfattar 30 högskolepoäng, gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Då får du pröva och utveckla dina färdigheter som lärare. Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad på tre perioder i programmet och ingår i de terminer då du läser kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Kurser inom programmet

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. Nedan följer exempel på studiegång med svenska.

Termin 1–2

 • Svenska 1, 30 hp
 • Svenska 2, 30 hp

Termin 3

 • Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
 • Ledarskap, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 4–5

 • Ämne 2, grundkurs, 30 hp
 • Ämne 2 fortsättningskurs, 30 hp

Termin 6

 • Specialpedagogik, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp
 • Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 7

 • Svenska 3, 30 hp

Termin 8

 • Ämne 2, fördjupning inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp. (Om ämne 2 är samhällskunskap ingår istället det självständiga arbetet i fördjupningen på avancerad nivå.)

Termin 9

 • Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
 • Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (svenska), 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10

 • Svenska 4 inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, avancerad nivå, 30 hp

Termin 11

Om du läser kombinationen samhällskunskap med svenska läser du en elfte termin.

 • Samhällskunskap, fördjupning inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp.

Studera utomlands

Internationella erfarenheter är en viktig del av lärarutbildningen. Du som läser till ämneslärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Studier i andra länder kan vara meriterande, men framför allt berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av grupparbeten. Programmet ges i Uppsala.

Examinationsformerna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution. För ämnet svenska är det institutionen för nordiska språk och litteraturvetenskapliga institutionen på campus Engelska parken. De utbildningsvetenskapliga kärnkurserna läser du på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning. Du tränar dig i att använda datorn som verktyg och du förbereds för att arbeta i en skola som blir allt mer digital.

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är goda. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli universitetslektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin