Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Historia

300 hp

Att ha kunskaper i historia är att förstå världen och oss själva. Utifrån ett historiskt perspektiv kan dagsaktuella händelser och skeenden få sina förklaringar, och orsaken till varför det ser ut som det gör och vad det leder till blir tydligare. Din uppgift är att förmedla den kunskapen till dina elever så att de kan förstå den tid som har varit och den tid vi lever i. Studier vid ämneslärarprogrammet med inriktning mot historia ger dig bredd och djup, och du bekantar dig med flera olika historiesyner och perspektiv.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Påståenden om det förflutna är sprängstoff i många internationella konflikter. Det är till exempel svårt att förstå sådant som terrorrörelserna i Mellanöstern eller Trumps regim i USA utan att sätta in dem i ett historiskt sammanhang. Men historia är inte bara kunskap, utan också ett redskap. Historia används både för att splittra och för att förena. Den har brukats i nationers tjänst för att förtrycka minoriteter men även av minoriteter i deras kamp för befrielse.

Studier i historia vid Uppsala universitet ger dig bredd och djup, och du bekantar dig med flera olika historiesyner och perspektiv. Du lär dig även hur du kan levandegöra ämnet och vad som fungerar i undervisningen, kunskaper som är nödvändiga för dig som ska arbeta som historielärare. Vi har ett nära samarbete med skolor i regionen och din yrkesidentitet får du också genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en erfaren lärare får du då testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Som lärarstudent i historia får du förutom ämneskunskapen

 • ett roligt, och bland många elever uppskattat, ämne att undervisa i
 • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet historia
 • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör VFU
 • utbildning i ledarskap.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Programmet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Master of Arts/Science in Upper Secondary Education). Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Programmet omfattar följande områden

 • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden särskilt viktiga för läraryrket
 • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Ämneslärarprogrammet omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 högskolepoäng (hp) och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. Om du väljer att läsa svenska eller samhällskunskap läses dessa alltid upp till 120 hp. Du startar utbildningen med studier i ditt första ämne - historia. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Du formar din utbildning genom att välja mellan flera ämneskombinationer inom matematik, språk, samhällsvetenskap och humaniora.

I ämnesstudierna ingår också ämnesdidaktik. Didaktiken är central för läraryrket och handlar om förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan lägga upp undervisningen i dina ämnen. Den utbildningsvetenskaplig kärnan omfattar 60 hp och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket, till exempel skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. På ämneslärarprogrammet läggs också stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

I den verksamhetsförlagda utbildningen, som omfattar 30 hp fördelade på tre perioder under programmet, får du vara på någon av våra partnerskolor och prova på läraryrket i praktiken.

Den första terminens studier i historia inleds med en introduktion där vi fördjupar förståelsen av vad historia är och varför det är viktigt. Kursen består sedan huvudsakligen av studier av den historiska utvecklingen från äldsta tid till nutid i Europa och övriga världen. Kursen är bred och tar in politiska, sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden. Under terminens gång ges också en introduktion till historieläraryrket och du arbetar med metodikövningar som förberedelse för egen undervisning i skolan.

Den andra terminen inom historia inleds med en specialkurs i historiedidaktik som fokuserar på hur historia lärs ut och brukas i skolan och i det övriga samhället. Därefter kommer en fördjupningskurs med fokus på hur vardagslivet såg ut för män och kvinnor i det tidigmoderna Europa. Under sista halvan av terminen fördjupas studierna i metod och teori med en specialkurs, och du skriver en kortare uppsats med grund i historiskt källmaterial.

Tredje terminens studier i historia innehåller fördjupningskurser i teori och metod. Du läser texter med fokus på hur författarna använder teori och arbetar med dem i workshopform. Vi arbetar praktiskt med olika sorters historiska metoder. Terminen avslutas med ett självständigt arbete i historia. Under kursens gång kommer du också att läsa avhandlingar i historiedidaktik. Om du väljer historia som huvudämne kommer du att läsa en fjärde termin i historia på avancerad nivå.

Du kommer att genomföra två ämnesdidaktiska självständiga arbeten under utbildningen, ett inom huvudämnet och ett inom ditt andra ämne. I dessa arbeten förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande.

Ämneskombinationer

Följande ämnen kan kombineras med historia (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Engelska
 • Filosofi – Hi 1b/1a1+1a2
 • Geografi – Ma 2a/2b/2c
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Religionskunskap – Hi 1b/1a1+1a2
 • Samhällskunskap – Ma 2a/2b/2c, Sh 2
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Kurser inom programmet

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. Exempel på studiegång med historia som huvudämne:

Termin 1

 • Historia A, 30 hp

Termin 2

 • Historia B, 30 hp

Termin 3

 • Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
 • Ledarskap, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 4

 • Historia C, 30 hp

Termin 5

 • Ämne 2, grundkurs, 30 hp

Termin 6

 • Ämne 2, fortsättningskurs, 30 hp

Termin 7

 • Specialpedagogik, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8

 • Ämne 2, fördjupning inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp

Termin 9

 • Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
 • Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (historia), 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10

 • Historia fördjupningskurs avancerad nivå inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av grupparbeten.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Ämneslärarprogrammet innehåller tre VFU-perioder.

Examinationsformerarna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete.

Programmet ges i Uppsala. Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna läser du på campus Blåsenhus. På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt. En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli lektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin