Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Engelska

300 hp

Engelska är ett världsspråk. Dagens unga behöver goda kunskaper i språket för att vara konkurrenskraftiga på en allt större internationell marknad. Gymnasieskolan behöver därför skickliga och välutbildade lärare som kan ge eleverna de kunskaper som krävs för att våga och kunna använda det engelska språket effektivt i olika situationer. Som ämneslärare i engelska har du en meningsfull uppgift som är både omväxlande och utvecklande.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Engelska är ett av skolans kärnämnen och världens mest spridda språk, ett språk många svenskar känner sig bekväma med att använda i vardagssituationer. Den engelska som används till vardags skiljer sig dock på flera avgörande sätt från den engelska som används i professionella eller akademiska sammanhang. Som lärare i engelska lär du unga att använda språket effektivt och obesvärat. Du hjälper dem att öppna dörren till världen.

På ämneslärarprogrammet i engelska får du en inblick i inte bara det engelska språket utan även i litteraturen och samhället i de stora engelsktalande länderna. All undervisning och kurslitteratur är på engelska så redan från första dagen tränas du i att läsa, skriva och tala engelska. Du kommer bland annat att läsa ämnen som grammatik, uttal och ordkunskap samt skriva en uppsats inriktad mot lärarrollen.

Vi har ett nära samarbete med skolor i regionen och din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en erfaren lärare får du då möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Som lärarstudent i engelska får du förutom ämneskunskapen

 • ta del av den senaste forskningen inom andraspråksinlärning
 • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet engelska
 • öva på att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör VFU
 • möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands
 • utbildning i ledarskap.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Programmet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Master of Arts/Science in Upper Secondary Education). Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Ämneslärarprogrammet omfattar följande områden:

 • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning
 • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket.

Utbildningen omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 högskolepoäng och ett andra ämne som läses upp till 90 högskolepoäng. Om du väljer att läsa svenska eller samhällskunskap läses dessa alltid upp till 120 hp. Du startar din utbildning med studier i ditt första ämne - engelska. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Du formar din utbildning genom att välja mellan flera ämneskombinationer inom naturvetenskap, matematik, språk, samhällsvetenskap och humaniora.

I ämnesstudierna ingår också ämnesdidaktik. Didaktiken är central för läraryrket och handlar om förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan lägga upp undervisningen i dina ämnen. Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket som till exempel skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. På ämneslärarprogrammet läggs också stor vikt vid ledarskap och konflikthantering.

I den verksamhetsförlagda utbildningen, som omfattar 30 högskolepoäng fördelade på tre perioder under programmet, får du vara på någon av våra partnerskolor och prova på läraryrket i praktiken.

Under den första terminens språkstudier i engelska får du grundläggande kunskaper i global engelska. Du studerar grammatik, lingvistik, uttal och ordkunskap, samt får prova på uppsatsskrivning. Terminen innehåller också en litteraturkurs som ger en god introduktion till engelskspråkig litteratur. I alla kurser ingår muntliga delar, så att du också får övning i att prata engelska.

Under andra terminens språkstudier kommer dina kunskaper i grammatik, lingvistik och uppsatsskrivande att fördjupas. Även din inblick i brittisk och amerikansk litteratur blir större. Dessutom får du lära dig om historia, kultur och samhällsliv i engelskspråkiga länder, främst USA och Storbritannien. Du kommer också att få redskap för att arbeta med aktuella samhällsfrågor i din undervisning i klassrummet.

En del av den tredje terminens språkstudier är utomlandsförlagd. I den utomlandsförlagda delkursen får du erfarenhet av språket där det talas, och du får också stifta bekantskap med det landets utbildningssystem, samt prova på undervisning i små grupper. Du kommer även att läsa en kurs i att undervisa i engelska som främmande språk.

Om du väljer engelska som huvudämne läser du en fjärde termin i ämnet. Den består av en kurs i engelska på avancerad nivå som fördjupar dina kunskaper i andraspråksinlärning. Du skriver då också ett ämnesdidaktiskt självständig arbete, vilket innebär att du förenar ämneskunskap med yrkeskunnande.

I utbildningen kommer du att skriva två ämnesdidaktiska självständiga arbeten, ett inom ditt huvudämne och ett inom ditt andra ämne.

Ämneskombinationer

Följande ämnen kan kombineras med ämnet engelska (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Biologi¹ – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Filosofi – Hi 1b/1a1+1a2
 • Franska – Fr 3
 • Geografi – Ma 2a/2b/2c
 • Historia – Hi 1b/1a1+1a2
 • Kemi – Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Naturkunskap² – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Religionskunskap – Hi 1b/1a1+1a2
 • Samhällskunskap – Ma 2a/2b/2c, Sh 2
 • Spanska – Sp 3
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tyska – Ty 3

¹ Engelska kan under vissa förutsättningar även kombineras med ämnet biologi. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

² Ämnet naturkunskap kan endast läsas upp till 90 hp.

Kurser inom programmet

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. Exempel på studiegång med engelska som huvudämne:

Termin 1

 • Engelska T1, 30 hp

Termin 2

 • Engelska T2, 30 hp

Termin 3

 • Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
 • Ledarskap, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 4

 • Engelska T3, 30 hp

Termin 5

 • Ämne 2, grundkurs, 30 hp

Termin 6

 • Ämne 2, fortsättningskurs, 30 hp

Termin 7

 • Specialpedagogik, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8

 • Ämne 2, fördjupningskurs/er inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp

Termin 9

 • Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
 • Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (engelska), 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10

 • Engelska T4 fördjupning avancerad nivå inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp

Studera utomlands

Lärarutbildningen vid Uppsala universitet har en uttalad internationaliseringsprofil vilket betyder att språklärarstudenter i franska, spanska, tyska och engelska har mycket goda möjligheter till utbytesstudier vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa och övriga världen.

Det är viktigt att blivande lärare under sin utbildning får erfarenheter av att studera och leva i andra utbildningssystem och kulturer, det vill säga utanför Sverige. Det är särskilt meningsfullt för språklärarstudenter, som därför erbjuds att läsa en av de tre terminerna på den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan i exempelvis Frankrike, Spanien, Tyskland, Österrike eller Storbritannien. Det finns också möjligheter att studera en termin i Canada, USA och Japan.

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av grupparbeten.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Ämneslärarprogrammet innehåller tre VFU-perioder.

Examinationsformerna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete.

Programmet ges i Uppsala. Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution. För ämnet engelska är det Engelska institutionen på campus Engelska parken. Den utbildningsvetenskapliga kärnans kurser läser du på campus Blåsenhus. På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

En del av den tredje terminens språkstudier är förlagd utomlands. Du får erfarenhet av språket där det talas, stifta bekantskap med landets utbildningssystem och prova på undervisning i smågrupper.

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är goda. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli universitetslektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karrärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin