Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Kemi

300 hp

Som kemilärare lägger du grunden för många yrken inom det naturvetenskapliga området. Kemiämnet är det verktyg som kan förklara det mesta som händer runt omkring oss. Framtidens naturvetare, ingenjörer och forskare kommer alla att sitta i ditt klassrum. Vid ämneslärarutbildningen med inriktning mot kemi lär du dig göra lektionerna ännu bättre, så att fler elever får upp ögonen för hur intressant och användbart kemi är. Det är ett viktigt bidrag till grunden för framtidens samhälle.

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Lärarutbildningen i kemi har som mål att utbilda lärare som kan förklara kemi på ett begripligt och intresseväckande sätt. Som lärar- och kemistudent är du med där det händer, där forskning från riktad evolution av proteiner och kemins didaktik till konstgjord fotosyntes och hållbar utveckling sker.

Du kommer att läsa allmän, fysikalisk, organisk, analytisk, bio- och miljökemi som varvas med didaktiska kurser. Vi har ett nära samarbete med skolor i regionen och din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en erfaren lärare får du möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare. När du är klar med kemistudierna kommer du att ha en bred grund att stå på i ditt kommande arbete som kemilärare på ett gymnasium.

Som lärarstudent i kemi får du förutom goda ämneskunskaper

 • träna på att kommunicera både i tal och skrift
 • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet kemi
 • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör VFU
 • utbildning i ledarskap och konflikthantering.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Programmet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Master of Arts/Science in Upper Secondary Education). Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Programmet omfattar följande delar

 • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning
 • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden särskilt viktiga för läraryrket.

Ämneslärarprogrammet omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 högskolepoäng (hp) och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. Om du väljer att läsa svenska läses det alltid upp till 120 hp. Du startar utbildningen med att läsa ditt första ämne - kemi. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Du formar din examen genom att välja mellan flera ämneskombinationer inom naturvetenskap, matematik, språk och humaniora.

I ämnesstudierna ingår också ämnesdidaktik. Didaktiken är central för läraryrket och handlar om förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan lägga upp undervisningen i dina ämnen. Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 hp och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket som t.ex. skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. På ämneslärarprogrammet läggs också stor vikt vid ledarskap och konflikthantering.

I den verksamhetsförlagda utbildningen, som omfattar 30 hp fördelade på tre tillfällen under programmet, får du vara på någon av våra partnerskolor och prova på läraryrket i praktiken.

Du kommer att genomföra två ämnesdidaktiska självständiga arbeten under utbildningen, ett inom varje undervisningsämne. I dessa arbeten förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande.

Ämneskombinationer

Följande ämnen kan kombineras med ämnet kemi (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Biologi – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Engelska
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Naturkunskap¹ – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

¹ Naturkunskap kan endast läsas upp till 90 hp.

Kurser inom programmet

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. Exempel på studiegång med kemi som huvudämne:

Termin 1

 • Kemins grunder och principer, 15 hp
 • Organisk kemi I, 10 hp
 • Biokemi I, 5 hp

Termin 2

 • Analytisk kemi I, 10 hp
 • Kemididaktik, 5 hp
 • Miljökemi, 15 hp

Termin 3

 • Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
 • Ledarskap, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 4

 • Fortsättningskurser i kemi

Termin 5

 • Ämne 2, grundkurs, 30 hp

Termin 6

 • Ämne 2 fortsättningskurs, 30 hp

Termin 7

 • Specialpedagogik, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp
 • Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8

 • Ämne 2 fördjupningskurs inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp

Termin 9

 • Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
 • Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (kemi), 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10

 • Ämnesfördjupning i kemi inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, avancerad nivå, 30 hp

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av grupparbeten.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Ämneslärarprogrammet innehåller tre VFU-perioder.

Examinationsformerarna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete.

Programmet ges i Uppsala. Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna läser du på campus Blåsenhus. På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är mycket goda. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli universitetslektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karrärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin