Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Geografi

300 hp

Geografi behandlar människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle. Hur påverkar människa och natur varandra, och hur kan samhället utvecklas i en mer hållbar riktning? Att undervisa i geografi kan vara riktigt utmanande då ämnet förenar naturvetenskap med samhällsvetenskap. Tänk dig att stå inför en klass och förklara varför allt fler flyttar till storstäder, eller varför det regnar så lite i Sahara. Som student vid ämneslärarprogrammet lär du dig att kunna förklara och förmedla detta spännande ämne.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Programmet ger dig djupa kunskaper om hur människa och natur påverkar varandra, hur samhället kan utvecklas i en mer hållbar riktning och hur du kan lära ut detta till andra. Utmaningarna är många och komplexa och kräver en förmåga att identifiera, analysera och förstå hur globala och lokala processer samverkar, oavsett om det gäller klimatförändring, urbanisering eller migration. Det tvärvetenskapliga ämnet geografi hjälper dig att upptäcka och reda ut sambanden.

Du lär dig även hur du kan levandegöra ämnet och vad som fungerar i undervisningen, kunskaper som är nödvändiga för dig som ska arbeta som geografilärare. Vi har ett nära samarbete med skolor i regionen och din yrkesidentitet får du också genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skolan. Under handledning av en erfaren lärare får du då möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Som lärarstudent i geografi får du förutom ämneskunskapen

 • göra fältstudier och exkursioner samt träna på hur dessa kan användas i skolundervisningen
 • en gedigen utbildning i kartografi och geografiska informationssystem (GIS)
 • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet geografi
 • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör VFU
 • utbildning i ledarskap.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Programmet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Master of Arts/Science in Upper Secondary Education). Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Ämneslärarprogrammet omfattar följande delar

 • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning
 • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket.

Utbildningen omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 högskolepoäng och ett andra ämne som läses upp till 90 högskolepoäng. Om du väljer att läsa svenska eller samhällskunskap läses dessa alltid upp till 120 hp. Du startar utbildningen med studier i ditt första ämne - geografi. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Du formar din examen genom att välja mellan flera ämneskombinationer inom matematik, språk, samhällsvetenskap och humaniora.

I ämnesstudierna ingår också ämnesdidaktik. Didaktiken är central för läraryrket och handlar om förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan lägga upp undervisningen i dina ämnen. Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket som t.ex. skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. På ämneslärarprogrammet läggs också stor vikt vid ledarskap och konflikthantering.

I den verksamhetsförlagda utbildningen som omfattar 30 högskolepoäng fördelande på tre perioder under programmet, får du vara på någon av våra partnerskolor och prova på läraryrket i praktiken.

Den första terminen inom ämnet geografi är uppdelad i två delkurser: samhällsgeografi och naturgeografi. Här introduceras du i ämnet geografi och dess vetenskapliga utveckling. Ur ett helhetsperspektiv belyses hur naturen och människan format och formar landskapet. Inledningsvis läggs tyngdpunkten på ett historiskt, tillbakablickande perspektiv från det första odlingslandskapets tillkomst fram till dagens omvandlingsprocesser. I kursen belyses också den viktiga interaktionen mellan natur och människa i det globala landskapet, det vill säga jordens fysiska egenskaper och dess betydelse för människorna respektive hur människan påverkar naturen i olika miljöer.

Under andra terminen fördjupas studierna i geografi kring politisk geografi, respektive miljö och landskap. Studierna om politisk geografi behandlar teman som globalisering, identitet, makt, rättvisa och jämlikhet, medan studierna om miljö och landskap till stor del är uppbyggda runt en fältundersökning där olika slags observationer i landskapet analyseras och integreras. I kursen ingår också ämnesdidaktik.

Tredje terminens ämnesstudier i geografi innebär en ytterligare vetenskaplig fördjupning i ämnet. Här får du undervisning i kvantitativa och kvalitativa metoder inför terminens avslutande självständiga arbete om 15 hp.

Om du väljer geografi som huvudämne läser du en fjärde termin i ämnet på avancerad nivå. Du kommer då att skriva ett ämnesdidaktiskt självständigt arbete, vilket innebär att du förenar ämneskunskap med yrkeskunnande.

Ämneskombinationer

Följande ämnen kan kombineras med ämnet geografi (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne.):

 • Engelska
 • Filosofi – Hi 1b/1a1+1a2
 • Historia – Hi 1b/1a1+1a2
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Religionskunskap – Hi 1b/1a1+1a2
 • Samhällskunskap – Ma 2a/2b/2c, Sh 2
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Kurser inom programmet

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. Exempel på studiegång med geografi som huvudämne:

Termin 1

 • Geografi A, 30 hp

Termin 2

 • Geografi B, 30 hp

Termin 3

 • Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
 • Ledarskap, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 4

 • Geografi C, 30 hp

Termin 5

 • Ämne 2, grundkurs, 30 hp

Termin 6

 • Ämne 2, fortsättningskurs, 30 hp

Termin 7

 • Specialpedagogik, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning,7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8

 • Ämne 2, fördjupningskurs inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp

Termin 9

 • Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
 • Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (geografi), 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10

 • Ämnesfördjupning i geografi inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, avancerad nivå, 30 hp

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av grupparbeten.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Ämneslärarprogrammet innehåller tre VFU-perioder.

Examinationsformerarna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete.

Programmet ges i Uppsala. Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution. För ämnet geografi är det Kulturgeografiska institutionen på Ekonomikum. De utbildningsvetenskapliga kärnkurserna läser du på campus Blåsenhus. På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt. En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli lektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin