Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Filosofi

300 hp

Du som väljer att bli ämneslärare i filosofi är intresserad av filosofiska förhållningssätt till samhälle, etik, människans existens och handlingar – tidlösa frågor som i händerna på en engagerad lärare kan få samtalet i ett klassrum att lyfta. Vid ämneslärarprogrammet i Uppsala läser du din utbildning tillsammans med andra filosofistudenter, vilket ger dig möjlighet att diskutera och förstå filosofiska begrepp, idéer och resonemang på hög akademisk nivå.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Filosofi spänner över ett brett fält och handlar om allt från frågor om hur man bör leva sitt liv, till frågor om vad kunskap och vetenskap egentligen är. Under utbildningen kommer du att studera filosofi tillsammans med andra studenter som läser ämnet som en större eller mindre del av sin egen utbildning. På ämneslärarutbildningen studerar du även hur man lär ut filosofi på ett både intresseväckande och pedagogiskt sätt.

Vi har ett nära samarbete med skolor i regionen och din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en erfaren lärare får du då möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Som blivande lärare i filosofi läser du kurser i alla centrala områden inom filosofi. De innefattar bland annat existensfilosofi, vetenskapsfilosofi och filosofins historia. I ämnet ingår även etik och estetik och senare under utbildningen fördjupar du dig i de delar av filosofin som intresserar dig mest.

Som lärarstudent i filosofi får du förutom ämneskunskapen

 • studera vid en av Sveriges starkaste miljöer för forskning inom filosofi
 • lära dig om filosofins ämnesdidaktik och hur du använder det när du planerar lektioner och undervisning
 • öva på att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör VFU
 • utbildning i ledarskap.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Programmet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Master of Arts/Science in Upper Secondary Education). Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Ämneslärarprogrammet består av följande tre områden

 • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och kunskaper i hur du tillämpar dem i undervisningen
 • en utbildningsvetenskaplig kärna som innehåller kunskapsområden som är särskilt viktiga för dig i ditt blivande läraryrke
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Ämnesstudier

Ämnesstudierna omfattar studier i två ämnen, ett ämne som läses upp till 120 högskolepoäng och ett annat ämne som läses upp till minst 90 högskolepoäng. Du har möjlighet att forma din utbildning genom att välja mellan flera ämneskombinationer. Om svenska eller samhällskunskap ingår läses dessa ämnen alltid upp till 120 högskolepoäng.

Alla ämneskombinationer

Utbildningen startar med studier i ditt första ämne - filosofi. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Den första terminens studier i filosofi inleds med en kurs i kritiskt tänkande som bland annat tar upp vad bra argumentation är och hur man kritiskt utvärderar argument. I kursen i etik möter du på de första ämnesdidaktiska inslagen. Du kommer också läsa kurser i estetik och i politisk filosofi.

Den andra terminen inleds med en specialkurs i filosofins ämnesdidaktik som fokuserar på hur filosofi lärs ut. Du läser också en längre kurs i filosofins historia, samt kurser i språkfilosofi och vetenskapsfilosofi. Kursen i vetenskapsfilosofi har även den ett rent ämnesdidaktiskt inslag.

Tredje terminens studier i filosofi innehåller en kurs i existensfilosofi och en valbar kurs där du kan välja vad du ska fördjupa dig i. Kursen i existensfilosofi innehåller ämnesdidaktiska seminarier. Under terminen skriver du också ett självständigt arbete i filosofi.

Om du väljer att läsa filosofi upp till 120 högskolepoäng läser du fjärde terminens kurser i ämnet på avancerad nivå.

I dina ämnesstudier ingår också ämnesdidaktik. Den handlar om förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det ger dig verktyg som hjälper dig att organisera och strukturera innehållet i din undervisning. Du kommer att skriva ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk prägel inom vart och ett av dina undervisningsämnen. I dessa förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket som till exempel skolans plats i samhället, barn och ungas lärande, specialpedagogik, mångfaldsfrågor och frågor kring etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Verksamhetsförlagd utbildning

Din verksamhetsförlagda utbildning, som omfattar 30 högskolepoäng, gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Då får du pröva och utveckla dina färdigheter som lärare. Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad på tre perioder i programmet och ingår i de terminer då du läser kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Kurser inom programmet

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. ​Nedan följer exempel på studiegång när filosofi läses upp till 120 högskolepoäng (hp).

Termin 1–2

 • Filosofi, grundkurser, 30 hp
 • Filosofi, fortsättningskurser, 30 hp

Termin 3

 • Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
 • Ledarskap, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 4–5

 • Ämne 2, grundkurs/er, 30 hp
 • Ämne 2, fortsättningskurs/er, 30 hp

Termin 6

 • Specialpedagogik, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 7

 • Filosofi, fördjupningskurser, 30 hp

Termin 8

 • Ämne 2, fördjupningskurser inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning.

Termin 9

 • Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
 • Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (filosofi), 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10

 • Filosofi, fördjupningskurser på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning.

Studera utomlands

Internationella erfarenheter är en viktig del av lärarutbildningen. Du som läser till ämneslärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Studier i andra länder kan vara meriterande, men framför allt berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av grupparbeten. Programmet ges i Uppsala.

Examinationsformerarna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de lärargemensamma kurserna läser du på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning. Du tränar dig i att använda datorn som verktyg och du förbereds för att arbeta i en skola som blir allt mer digital.

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt. En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli lektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin