Föremålsantikvarieprogrammet

180 hp

Kombinera en unik yrkesinriktad utbildning i föremålsvård med ditt intresse för historiska föremål och retro, interiörer, antikviteter och design. Föremålsantikvarieprogrammet förbereder dig för att arbeta på till exempel museer och auktionshus med förebyggande vård och utveckling av samlingar, identifiering av antikviteter och förvärv av nya föremål. Programmet ger dig färdigheter och erfarenheter som allt oftare efterfrågas inom branschen. Programmet ges i Visby.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Föremålsantikvarieprogrammet ger dig en modern antikvarisk utbildning där olika kompetenser är samlade under ett och samma tak. Den bredden gör dig unik som föremålsantikvarie. Du får inte bara kunskapen om varför något ska bevaras utan även kunskaper i hur det ska bevaras.

Utbildningen ger dig

 • en kombination av teknisk konstvetenskap och antikvarisk sakkunskap
 • unika kunskaper i att avläsa material, verktygsspår och tillverkningsmetoder
 • praktisk erfarenhet av vanligt förekommande arbetsuppgifter på ett museum
 • metoder för identifiering, analys och värdering av antikviteter.

Du lär dig undersöka, identifiera och bevara gamla föremål ur både ett samhällsvetenskapligt/humanistiskt och ett naturvetenskapligt/tekniskt förhållningssätt. Föremålens stil, historia och sammanhang hör ihop med den humanistiska delen av ämnet. Tillverkningsteknik, materialidentifiering och bevarande hör ihop med ämnets naturvetenskapliga del. Den kombinationen ger dig en gedigen bas att stå på i din kommande yrkesutövning.

Du kommer att lära dig hur man bevarar och vårdar föremål, hur man bromsar olika nedbrytningsprocesser samt om restaurerings- och konserveringsideologi. Du får också lära dig metoder för riskbedömning och hur man hanterar och förebygger eventuella skador som kan uppkomma exempelvis när föremål ställs ut i en publik verksamhet.

Du får även lära dig vilka lagar, regler och konventioner som styr förvaltningen av föremål. Vilka processer som ingår och hur insamling, utlåning, katalogisering, gallring och informationshantering sker. Du får träna på att själv göra dokumentationer och beskrivningar av miljöer och föremål i samband med kulturhistoriska värderingar, vårdplaner, skadereglering, katalogisering samt att skriva utställningstexter. Dessutom lär du dig att identifiera, analysera och värdera antikviteter.

Som examinerad föremålsantikvarie från Uppsala universitet står du väl rustad för ett arbete inom en rad olika branscher inom kultursektorn eller den privata marknaden. Din samlade kompetens är unik i Sverige.

Föremålsantikvarieprogrammet ges endast på Campus Gotland. Här studerar du i mindre grupper nära våra lärare och forskare. Vi ger dig förutsättningar att utveckla dig själv och dina studier på ett sätt som är unikt för den gemenskap som bara finns på Campus Gotland. Här blir varje student sedd.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med kulturvård som huvudområde.

Föremålsantikvarieprogrammets bas är ämnet kulturvård. Även om vård och bevarande är viktigt för ämnet så finns det andra utmaningar och framtidsfokus. Hur ska äldre hus, interiörer och föremål användas och utvecklas på ett hållbart sätt för framtida generationer? Du kommer att studera en rad olika teman som sträcker sig från konsthistoria till materiallära. Några kurser läser du tillsammans med studenter på Byggnadsantikvarieprogrammet.

Några av de teman som programmet tar upp är:

 • Inrednings-, föremåls- och arkitekturhistoria
 • Materialvetenskap och teknikhistoria
 • Byggnadsfysik och inomhusklimat
 • Hållbar förvaltning
 • Kulturvårdens historia

I programmet introduceras du till kulturvårdens arbetsfält, terminologi, mål, trender, problem och historiska utveckling, samt föremålsanalys och kulturhistorisk värdering. Du får lära dig om materialvetenskap och teknikhistoria, som ger dig förståelse för hur material i byggnader, inredningar och föremål har bearbetats och använts traditionellt.

Du lär dig att identifiera typiska material och tekniker i föremål och får kunskap om hur olika material åldras och bör förvaras. Du får även bredda dina kunskaper i materiallära och lär dig specifikt om material som trä, papper, textil, metall, glas, keramik, färg och plast. Du introduceras till förebyggande vård, nedbrytningsprocesser, materialförändringar och åldrande samt inomhusklimat.

Vidare inkluderas hållbar förvaltning, som handlar om kulturvårdens betydelse för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. I det ingår bland annat frågan om hushållning av natur- och kulturresurser. Du får även grundläggande kunskaper om fukt och värme i byggnader, energieffektivisering, klimatstyrning och förebyggande konservering.

Kulturvårdens historia sätter in dagens svenska förhållanden i såväl ett nationellt, internationellt som historiskt perspektiv. Interiörer och möbler från tiden 1500–2000 studeras och du lär dig förstå inredningars och möblers kronologiska förändring. Du får lära dig om olika stilar och hur föremål använts förr. Vi går också igenom historiska förhållanden som har påverkat föremåls formspråk och vem som har ägt och använt olika föremål.

Kurser inom programmet

Termin 1 och 2

 • Kulturvårdens fält, 15 hp
 • Konserveringsvetenskap, 15 hp
 • Interiörer och möbler, 15 hp
 • Föremål och design, 15 hp

Termin 3 och 4

 • Föremålens material och tekniker, 30 hp
 • Bevarandeprinciper och kulturvärden, 7,5 hp
 • Projektkurs i kulturvård I, 7,5 hp
 • Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning, 15 hp

Termin 5 och 6

 • Valbart ämne, praktik eller studier vid annat universitet, 30 hp
 • Vetenskapliga metoder i kulturvård, 7,5 hp och Projektkurs i kulturvård II, 7,5 hp
 • Examensarbete i kulturvård, 15 hp

Studera utomlands

Du kan välja att studera eller praktisera utomlands inom ramen för programmet. Tidigare studenter har gjort praktik eller studerat i bland annat Italien, Nederländerna, Storbritannien, Kanada, Turkiet, Finland, Estland och Albanien. Konstvetenskapliga institutionen har ett stort kontaktnät både i Sverige och utomlands och kan vid behov förmedla värdefulla kontakter till verksamheter och arbetsplatser med intresse av att handleda studenter. The Museum of Modern Art i New York och National Trust i Storbritannien är exempel på institutioner som har tagit emot våra programstudenter.

Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 universitet runt om i världen. Läs mer om utlandsstudiemöjligheter vid Uppsala universitet.

Vår grundläggande pedagogiska idé är att kombinera teori och praktik. Undervisningens bas är därför föreläsningar, seminarier och självstudier med betydande inslag av tillämpade moment och övningar. Föreläsningar kombineras med laborationer och praktiska övningar i fält.

Kulturvård på Campus Gotland har ett stort kontaktnät, vilket innebär att du får tillträde till spännande miljöer som normalt inte är öppna för besök. Genom skarpa projekt och problemställningar får du större insikt i teknisk-praktiska aspekter och antikvariska processer. Genom övningar och laborationer får du fördjupad kunskap om hantverk, material och teknik. I vissa kurser ingår exkursioner, inom Sverige såväl som utanför.

Praktik i Sverige eller utomlands kan i kombination med valet av frågeställning till det slutliga examensarbetet vara särskilt betydelsefullt för din framtida karriärsinriktning. Det internationella perspektivet är en viktig del av förståelsen för det nationella. Dessutom kan du skapa kontakter och få erfarenheter i arbetslivet under praktikperioden. Många av våra tidigare studenter vittnar om hur värdefull praktiken var för dem.

Efter att ha läst Föremålsantikvarieprogrammet har du möjlighet att göra karriär inom flera olika branscher och verksamheter. På museerna kan du ansvara för föremålssamlingarna, både publikt och bakom kulisserna. I museernas magasin kan du arbeta med samlingsförvaltning, där uppgifter som rör katalogisering, utlån, urval vid insamling, gallring, underhåll och preventiv vård är vanliga. Uppgifter som hör samman med den mer publika verksamheten kan vara att digitalisera samlingar, att tillgängliggöra och visa samlingar via olika media och att delta i utställningsproduktioner.

Vi ser att våra tidigare studenter framförallt arbetar som traditionella antikvarier på museer, länsstyrelser och stift eller som föremålsexperter inom antik- och auktionsbranschen. På auktionsverken kan de ansvara för att utreda antikviteters proveniens och historik, värdera och presentera föremål samt bygga visningar. I denna bransch arbetar också några med antikhandel och antikvariat. En del arbetar med att skriva om antikt och retro på olika vis, exempelvis som skribenter och redaktörer på populärvetenskapliga tidskrifter.

På länsstyrelserna handlägger en föremålsantikvarie bland annat restaureringsärenden och tillståndsfrågor. På stiften arbetar de som stiftsantikvarier, ofta med olika projekt rörande kyrkliga inventarier. Privata företag inom utställningsproduktion, kulturturism och inredningsbranschen är andra möjliga arbetsplatser. Det finns även exempel på studenter som startat egna företag, exempelvis med antikvarisk konsultverksamhet.

Här följer exempel på yrkestitlar och befattningar som våra tidigare studenter har idag:

 • antikhandlare
 • antikvarisk konsult
 • föremålsantikvarie
 • föremålsregistrator
 • föremålsvärderare
 • kulturarvsanalytiker
 • museiintendent
 • museipedagog
 • museitjänsteman
 • samlingskoordinator
 • stiftsantikvarie
 • utställningsproducent
 • visningsvärd

Vi ser att en hög andel av våra studenter får jobb, de flesta inom branschen de är utbildade för. Fler och fler arbetsgivare efterfrågar just de färdigheter, de erfarenheter och den kunskapsbredd som en föremålsantikvarie har. Tidigare studenter berättar att de har väldigt varierande jobb där de förväntas ta ansvar för flera olika uppgifter, även sådant som inte direkt ingår i utbildningen. Bra kontakter inom yrkesområdet är många gånger en bidragande faktor för att komma in på arbetsmarknaden. I utbildningen får du möjlighet att skapa dessa kontakter och träffa kommande arbetsgivare.

Jobba som föremålsantikvarie - möt några av våra tidigare studenter som idag arbetar som föremålsantikvarier.

Vill du studera vidare på avancerad nivå kan du till exempel läsa Masterprogram i kulturarv och hållbarhet vid Uppsala universitet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin