Masterprogram i konstvetenskap

120 hp

Om du vill arbeta inom kultursfären ger masterprogrammet i konstvetenskap dig en stabil och god grund att stå på. Med sina tvärvetenskapliga inslag och öppna form ger programmet dig stora möjligheter till att skräddarsy din utbildning. Med stor valfrihet kan du skaffa dig den kunskapsprofil du behöver för att kunna jobba inom vald kultursektor på arbetsmarknaden, exempelvis inom museum, kulturförvaltning, liksom auktions- och gallerivärlden.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Masterprogrammet i konstvetenskap är forskningsförberedande, och ger dig:

 • nödvändiga redskap för att på egen hand kunna bedriva konstvetenskapliga undersökningar på avancerad nivå.
 • specialiserade kunskaper i ämnet
 • relevant arbetsmarknadsanknytning.
 • förkunskaper som krävs för att arbeta med avancerade arbetsuppgifter inom olika delar av arbetsmarknaden inom kultursektorn.

Undervisningen på programmet består av både obligatoriska och valbara kurser. Första året har ett fokus på verktygskurser i form av teori- och metodkurser som bildar en bas för examensarbetet. Det innefattar också en kurs som tränar färdigheter för framtida arbete inom kultursektorn. År två omfattar kurser som fördjupar de konstvetenskapliga kunskaperna, samt valbara kurser som ger möjlighet till specialisering.

Arbetet med examensarbetet inleds under termin ett och fortsätter under tre terminer. Genom examensarbetet kommer du att öva din analytiska förmåga och träna på att skriva texter på avancerad nivå. Du kan göra ditt examensarbete inom något av de områden som ämnet konstvetenskap traditionellt ägnat sig åt, som bildkonst, arkitektur och design, liksom gränsöverskridande konstformer bortanför det i strikt mening visuella.

Inom utbildningens valbara kurser finns möjlighet att göra praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du väljer själv praktikplats och kontaktar dem. Det finns även möjlighet till utlandsstudier om du så skulle önska.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med konstvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

I programmet ryms både obligatoriska kurser och valbara kurser som kan väljas från utbudet av kurser inom historisk-filosofiska fakultetens institutioner. För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och ett examensarbete om 30 hp. Under utbildningen är du också välkommen att delta i institutionens högre forskarseminarium.

Programmet inleds med en obligatorisk teori- och metodkurs som ges på distans. Kursen ger en introduktion till aktuella teoribildningar och metoder inom ämnet. Den andra obligatoriska kursen, En röd tråd genom arkiven, ger träning i att söka och hantera kulturhistoriskt källmaterial.

I kursen Föremålsforskning i teori och praktik behandlas metoder och teoretiska ansatser för studier av materiell kultur, föremålsanalys, föremål som källor samt tolkning av föremål i relation till andra källmaterial. Kursen Yrkesorientering ägnas åt den konstvetenskapliga praktiken och syftar till att ge en bred arbetsmarknadsintroduktion. Valbara praktikkurser (VFU) skapar nya yrkesmässiga kontakter och en utökad förståelse för hur arbetsmarknaden ter sig för en konstvetare idag. Din VFU kan vara totalt 30 hp, men även kortare VFU på 7,5 eller 15 hp kan väljas.

När uppsatsförfattandet påbörjas ges en rad seminarier där skrivarprocessen får växa fram genom akademiska samtal, läsandet av andras texter och återkoppling på det egna arbetet.

Examensarbetet är indelat i fyra delkurser. De två första delkurserna - som går parallellt under första terminen - har fokus på uppsatsen som format och textgenre. I kurserna arbetar vi med problemformulering, tillämpning av teori och metod samt empiri och du skapar en struktur för uppsatsens planering. I kursen Projektplan tar du fram ett synopsis för din uppsats. Den tredje och fjärde delkursen ägnas åt uppsatsförfattande och ventileringar. Här jobbar du med insamling och bearbetning av empiri, samt analys.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • En röd tråd genom arkiven – Att hitta och tolka källmaterial för kulturvetenskaplig forskning, 7,5 hp
 • Avancerad teori och metod, 7,5 hp (ges på distans)
 • Examensarbete, delkurs 1: Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp
 • Examensarbete, delkurs 2: Projektplan, 7,5 hp

Termin 2

 • Föremålsforskning i teori och praktik, 7,5 hp
 • Yrkesorientering - samla, visa, forska och förmedla, 7,5 hp Examensarbete, delkurs 3: Uppsats 1, 15 hp

Termin 3

 • Examensarbete, delkurs 4: Uppsats 2, 15 hp
 • Valbara kurser och/eller VFU om sammanlagt 15 hp

Termin 4

 • Valbara kurser och/eller VFU om sammanlagt 30 hp

Studera utomlands

Under programmets sista termin finns även möjlighet till utlandsstudier. Kontakta utbytesansvarig inom fakulteten eller Enheten för internationell mobilitet i god tid innan dess.

Kurserna är normalt på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma. På de kurser som erbjuds av konstvetenskapliga institutionen förekommer även exkursioner och studiebesök.

Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen.

De kurser som institutionen ger är i regel på svenska. Kurslitteraturen är dock till övervägande del på engelska. Utbildningen ges i huvudsak på helfart i Uppsala. Då Uppsala universitet har campus både i Uppsala och i Visby är en del valbara kurser förlagda till Campus Gotland, vilket ger dig möjlighet att vistas där en termin.

Utbildningen är integrerad i våra samarbetspartners löpande verksamhet vilket erbjuder studenter unika möjligheter till insteg på arbetsmarknaden. Karriärvägar finns både inom offentlig och privat sektor, såsom kulturförvaltning, musealt arbete, auktionsvärlden och konsthandeln med mera. Värdefulla kontakter med expertis på området etableras genom praktik i nära samarbete med Nationalmuseum, Region Uppsala, Uppsala konstmuseum, Bror Hjorths hus, Museum Gustavianum, med flera.

Tidigare studenter vid programmet finns idag anställda bland annat på museer och i kommunal kulturförvaltning, liksom i auktions- och gallerivärlden.

Både magister- eller masterexamen ger dig behörighet till forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin