Masterprogram i textilvetenskap

120 hp

Vill du stärka din vetenskapliga kompetens och bidra till att öka förståelsen för och kunskaperna om textilier? Med en masterexamen i textilvetenskap förbereds du för ett arbete med textila samlingar, inom offentlig verksamhet eller inom forskning. Masterprogrammet i textilvetenskap är unikt då det som enda utbildning i Sverige erbjuder studier på avancerad nivå inom huvudområdet textilvetenskap.

Programmet är inställt hösten 2024.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Historiska textilier i kyrkor, på museer och i privata hem är unika källor för svensk och internationell historia. Textilvetenskapliga forskningsperspektiv i teori och praktik samt textiliers roll som kulturföremål bidrar väsentligt till kunskapen om den materiella kulturens betydelse både historiskt och i samtiden.

Ämnet studerar större, övergripande mönster som präglat tankesätt och värderingar kring materiell kultur och hur detta kom till uttryck i textiliers tillverkning och bruk. Exempel på fördjupade studier och forskningsämnen i textilvetenskap kan handla om att på en metanivå se hur man tänkte kring olika begrepp. Exempelvis ”hushållning” med textila material som en resurs för bruk, vidarebruk och återbruk, samt hur dessa handlingspraktiker kan avläsas som materiella spår i de bevarade föremålen.

Masterprogrammet i textilvetenskap ger dig möjlighet att utveckla din analytiska förmåga samtidigt som du får en överblick över det textilvetenskapliga forskningsfältet. Programmet ger en bred bas för att arbeta med textilier i ett historiskt och samtida perspektiv eller söka en forskarutbildning.

Utbildningen ger dig kunskaper om och erfarenhet av att själv tillämpa olika vetenskapliga teorier och metoder samt erhåller erfarenhet av att författa längre vetenskapliga texter. Du kommer att göra skriftliga övningar, inlämningsuppgifter, muntliga framföranden, samt handgripligen utföra föremålsanalyser och använda skriftliga källor. Genom valbara kurser får du också fördjupa dig utifrån dina egna intressen och det finns även möjlighet att göra praktik.

De kunskaper och färdigheter du får vid programmet är användbara i ett framtida yrkesliv inom exempelvis kultursektorn eller pedagogisk verksamhet, men lägger också grunden för att gå vidare med en forskarutbildning inom textilvetenskap.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med textilvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

För en masterexamen i textilvetenskap läser du kurser motsvarande 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och utför ett examensarbete om 30 hp.

Undervisningen på programmet består av både obligatoriska och valbara kurser. Första året har ett fokus på verktygskurser i form av teori- och metodkurser som bildar en bas för examensarbetet. Det innefattar också en kurs som tränar färdigheter för framtida arbete inom kultursektorn. År två omfattar kurser som fördjupar de textilvetenskapliga kunskaperna, samt valbara kurser som ger möjlighet till specialisering.

Den inledande obligatoriska teori- och metodkursen ges på distans och ger en introduktion till aktuella teoribildningar och metoder inom ämnet. Den andra obligatoriska kursen En röd tråd genom arkiven ger träning i att söka och hantera kulturhistoriskt källmaterial. I kursen Föremålsforskning i teori och praktik behandlas metoder och teoretiska ansatser för studier av materiell kultur, föremålsanalys, föremål som källor samt tolkning av föremål i relation till andra källmaterial. Kursen Yrkesorientering ägnas åt den textilvetenskapliga praktiken och syftar till att ge en bred arbetsmarknadsintroduktion. Valbara praktikkurser (VFU) skapar nya yrkesmässiga kontakter och en utökad förståelse för den aktuella arbetsmarknaden.

Arbetet med examensarbetet inleds under termin ett och fortsätter under hela programmet. Examensarbetet är indelat i fyra delkurser:

 • Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp,
 • Projektplan, 7,5 hp
 • Uppsats 1, 15 hp
 • Uppsats 2,15 hp

Under den första delkursen utformas uppsatsämnet så att teori och praktik vävs samman. Den andra delkursen har fokus på uppsatsens planering, tillämpning av teori och metod, tidigare forskning, samt empiri. De två sista delkurserna ägnas åt insamling och bearbetning av empiri, samt analys och uppsatsförfattande.

Inom utbildningens valbara kurser finns möjlighet att göra praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), omfattande 7,5 eller 15 hp. Under utbildningen är du också välkommen att delta i institutionens högre forskarseminarium.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • En röd tråd genom arkiven – Att hitta och tolka källmaterial för kulturvetenskaplig forskning, 7,5 hp
 • Avancerad teori och metod, 7,5 hp
 • Examensarbete, delkurs 1: Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp
 • Examensarbete, delkurs 2: Projektplan, 7,5 hp

Termin 2

 • Föremålsforskning i teori och praktik, 7,5 hp
 • Yrkesorientering - samla, visa, forska och förmedla, 7,5 hp
 • Examensarbete, delkurs 3: Uppsats 1, 15 hp

Termin 3

 • Textila globala perspektiv och hållbarhet, 7,5 hp
 • Examensarbete, delkurs 4: Uppsats 2, 15 hp
 • Valbar kurs om 7,5 hp

Termin 4

 • Valbara kurser/VFU om sammanlagt 30 hp

Studera utomlands

Inom programmet finns möjlighet till utlandsstudier eller utlandspraktik via universitetets centrala avtal. Om du vill studera utomlands och tillgodoräkna dig studierna inom Masterprogram i textilvetenskap behöver din utbytestermin planeras i god tid och i samråd med programansvarig.

Masterprogram i textilvetenskap är en teoretisk utbildning på heltid. Studierna kräver hög grad av självständighet eftersom examensarbetet, som genomförs individuellt, utgör en stor del av programmet. Utbildningen ges vid Campus Engelska parken i Uppsala. Undervisningen sker på plats med undantag för kursen Avancerad teori och metod, som läses på distans. De obligatoriska kurserna går på halvfart, vanligen två stycken parallellt och undervisningen på dessa är oftast förlagd till två dagar i veckan. Utöver lärarledd undervisning krävs ett stort mått av självstudier.

Undervisningen på kurserna utgörs av föreläsningar, seminarier, övningar och studiebesök och ges i regel på svenska. Litteraturen är såväl svensk- som engelskspråkig. Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar samt ett examensarbete i form av en uppsats.

Med en masterexamen i textilvetenskap kommer du att vara attraktiv inom flera arbetsmarknadssektorer i Sverige och utomlands. Din humanistiska bakgrund och dina fördjupade kunskaper inom textilvetenskap öppnar möjligheter för arbete inom kulturarvssektorn, vid museer, inom statlig och kommunal verksamhet, samt i utbildningar med textilt fokus. Det finns inom dessa institutioner en stor efterfrågan på humanistiskt grundad kompetens.

Efter avslutade studier kan du till exempel arbeta som

 • intendent eller antikvarie vid textila samlingar
 • utredare inom statlig eller kommunal kulturell verksamhet
 • entreprenör inom textila verksamheter
 • pedagogisk verksamhet med fokus på textilhistoria på exempelvis eftergymnasiala vuxenutbildningar.

Genom din kompetens i att bedriva humanistisk forskning med källmaterial av varierande omfattning och karaktär kommer du med denna masterexamen vara väl förberedd för en ansökan till forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin