Masterprogram i turkiska studier

120 hp

Masterprogrammet i turkiska studier ger dig en unik möjlighet att bedriva dina studier vid två olika universitet i två olika länder, och ta examen från båda. Programmet ger dig möjlighet att studera olika klassiska områden av turkologi samt fördjupa dina kunskaper i litteraturvetenskap genom närläsning och analys av olika genrer. Du får också direkt inblick i pågående forskning inom ämnet som kan integreras i dina studier. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av en karriär inom vetenskap eller forskning.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Programmet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom turkisk lingvistik, filologi och litteraturvetenskap. Du kommer att studera i internationella miljöer och träffa lärare och studenter med olika akademisk, pedagogisk, kulturell och etnisk bakgrund.

Genom utbildningen kommer du även få breda och specialiserade kunskaper och akademiska färdigheter inom turkiska studier som kvalificerar dig för vidare studier på forskarnivå eller för akademiskt arbete vid universitet och forskningsinstitutioner.

Programmet omfattar olika klassiska grenar av turkiska studier

 • filologisk analys av historiska texter
 • handskriftskunskap och kritisk textutgåva
 • historisk-komparativ lingvistik
 • språklig undersökning av olika fenomen
 • dialektologi och dokumentation av de moderna turkiska språken.

Utöver dessa, litteraturvetenskapliga studier med närläsning och analys av olika genrer. Dessutom ingår i programmet användning och tillämpning av moderna digitala verktyg i samband med uppbyggnad av korpusar och digitala textutgåvor.

Under dina studier får du en direkt inblick i våra pågående forskningsprojekt och vetenskapliga aktiviteter. Vid intresse kan projektrelaterade uppgifter integreras i vanliga kursarbetet för att testa och illustrera den omedelbara tillämpningen av uppnådda forskningsresultat.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med turkiska språk som huvudområde samt en motsvarande examen från Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Under det första året läser du vid Uppsala universitet, Sverige, och under det andra vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Tyskland.

Under den första och andra terminen vid Uppsala universitet läser du sju obligatoriska kurser (om sammanlagt 52,5 hp) inom turkisk filologi och språkvetenskap samt kursen Aktuella forskningsområden inom lingvistik 7,5 hp som ges inom ämnet lingvistik under termin två.

Under den tredje terminen fortsätter du dina studier vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz där du läser obligatoriska kurser inom turkisk språkvetenskap och turkisk litteraturvetenskap. Under den sista terminen skriver du ditt examensarbete. Examensarbeten handleds av en lärare från Mainz med bihandledning av en lärare från Uppsala. Ventileringen genomförs gemensamt enligt tyska förordningen.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Fornturkisk filologi, 7,5 hp
 • Turkisk språkhistoria, 7,5 hp
 • Jämförande turkologi: sibiriska turkiska språk, 7,5 hp
 • Aktuella forskningsområden i turkisk lingvistik, 7,5 hp

Termin 2

 • Medelturkisk filologi, 7,5 hp
 • Turkiska språkens typologi, 7,5 hp
 • Jämförande turkologi: kiptjakiska och ogusiska språk, 7,5 hp
 • Aktuella forskningsområden i lingvistik, 7,5 hp

Termin 3

 • Valt turkiskt språk, 4 hp
 • Forskningsseminarier, 6 hp
 • Språkvetenskaplig turkologi, 6 hp
 • Turkisk litteratur och kultur (föreläsningar), 4 hp
 • Turkisk litteratur och kultur (seminarier), 6 hp

Termin 4

 • Seminariearbete, 2 hp
 • Examensarbete, 28 hp
 • Muntligt prov (ventilering), 4 hp

Masterprogrammet i turkiska studier följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning. Kursmålen, innehållet och undervisningens utformning varierar för varje kurs och finns beskrivet i respektive kursplaner. Utbildningen är övervägande teoretisk och består vanligtvis av seminarier och föreläsningar.

Mellan undervisningspassen finns gott om tid för att läsa och fundera över olika texter på olika turkiska språk samt vetenskapliga publikationer, något som du vanligtvis gör på egen hand men ibland även i grupp. Genom detta förväntas du successivt tillägna dig fördjupade kunskaper och erhålla mer avancerad färdighetsträning inom ämnet.

Examinationen sker löpande genom aktivt deltagande i seminarier, muntlig presentation av valda teman samt inlämnade av egenförfattade texter med tydliga deadlines. Den kan också bestå av en längre text som lämnas in i slutet av en kurs.

Programmet ges på engelska och examensarbetet skrivs också på engelska.

Masterprogrammet i turkiska studier är ett huvudsakligen forskningsinriktat program med tonvikt på vetenskapliga, teoretiska och metodologiska kompetenser. Dessa kompetenser kvalificerar dig för akademiska jobb vid universitet och forskningsinstitutioner. Programmets obligatoriska mobilitetskomponent är av särskilt meriterande för karriärmöjligheter i internationella miljöer och nätverk.

Efter avslutad utbildning kan du utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom forskningsenheter och andra forsknings- och vetenskapsrelaterade organisationer som utredare, projektledare eller projektdeltagare. De färdigheter som förvärvas under programmet är också relevanta för arbeten inom icke-akademiska områden, såsom tryckta medier och annan massmedia, förlag, kulturinstitutioner, politiska partier, icke-statliga organisationer, pressavdelningar och mänskliga resursavdelningar för företag, vissa myndigheter osv.

Vidare studier

Masterprogram i turkiska studier ger en utmärkt grund att stå på för vidare akademiska studier och ger dig behörighet att söka forskarutbildning i turkisk filologi, turkisk språkvetenskap eller turkisk litteraturvetenskap. De medverkande lärosätena bedriver utbildning på forskarnivå inom turkiska språk eller turkologi.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin