Masterprogram i humaniora – Kulturarv och hållbarhet

120 hp

Studieplan, HHU2M, KULH

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HHU2M
Inriktningskod
KULH
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 9 juni 2016
Diarienummer
HISTFILFAK 2016/51

Termin 1

Under termin 1 ges två obligatoriska kurser om 15 hp i kulturvård. Den första kursen ska introducera och problematisera kulturarvsstudier och kulturvård ur ett internationellt perspektiv med fokus på utvecklingsfrågor och hållbarhet. Den andra kursen bygger vidare på de frågor som introducerats men med tyngdpunkten på kulturvården som en vetenskaplig disciplin. Teori- och metodfrågor behandlas med syfte att förbereda studenten för att genomföra en större självständig undersökning.

Period 1

Cultural Heritage and Sustainable Development, 15 hp (obligatorisk)

Huvudområde och successiv fördjupning: Kulturvård A1N

Period 2

Theories, Methodologies and Academic Writing in the Field of Cultural Heritage and Sustainability, 15 hp (obligatorisk)

Huvudområde och successiv fördjupning: Kulturvård A1N

Termin 2

Under termin 2 erbjuds fyra valbara kurser i kulturvård. Kurserna speglar aktuella forskningsområden inom kulturvård. Om studenten vill ta ut en magisterexamen skrivs i stället ett examensarbete om 30 hp.

Period 3

Cultural Heritage as an Asset for Regional Development, 7,5 hp

Huvudområde och successiv fördjupning: Kulturvård A1N

Climate for Culture, 7,5 hp

Huvudområde och successiv fördjupning: Kulturvård A1N

Period 4

Heritage Policy and Identity, 7,5 hp

Huvudområde och successiv fördjupning: Kulturvård A1N

Cultural Heritage in Peace and Conflicts, 7,5 hp

Huvudområde och successiv fördjupning: Kulturvård A1N

Termin 3

Studenten påbörjar sitt examensarbete under terminens första hälft. I inledningsskedet hålls gemensamma seminarier. Om studenten vill förlägga hela terminens studier utomlands är det möjligt.

Under andra hälften erbjuds fyra valbara fördjupningskurser motsvarande kurserna i termin 2. Studenten kan också göra praktik (verksamhetsförlagd utbildning) eller studera vid ett annat universitet under perioden.

Period 1

Thesis writing/examensarbete, 15 hp

Period 2

Valbara kurser/VFU, 15 hp

Termin 4

Den fjärde terminen har liksom den första terminen ett obligatoriskt upplägg och programmet avslutas med att examensarbetet färdigställs. De studenter som tidigare har skrivit en magisteruppsats kompletterar upp till 45 hp och läser valfria kurser i övrigt

Period 3-4

Examensarbete på avancerad nivå, 45 hp (obligatorisk)

Huvudområde och successiv fördjupning: Kulturvård A2E

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin