Hälsoekonomi - metoder för ekonomiska utvärderingar av hälsointerventioner och program 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 6 oktober 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-45605 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: 180 hp.

För läkarprogrammet:
För tillträde till ny termin krävs att samtliga obligatoriska moment och tentamensprov skall vara godkända från samtliga terminer som föregår den som studenten läser (är registrerad på) eller senast har läst. För tillträde till ny termin medges dock att tre (3) obligatoriska moment och en (1) tentamen kan kvarstå som ej godkänd(a) från närmast föregående termin.

För tillträde till termin 6 beviljas inga dispenser vad gäller ej avslutade moment eller examinationer på terminerna 1-4 samt för tillträde till termin 11 beviljas inga dispenser vad gäller ej avslutade moment eller examinationer på terminerna 1-9.            

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Denna kurs vänder sig till studenter intresserade av hälsoekonomiska aspekter på folkhälsoarbete. Målet med kursen är att utrusta folkhälsovetaren med sådana teorier, metoder och rön som kan vara av stort värde för att prioritera vilka hälsopolitiska insatser som kan hjälpa oss att förbättra folkhälsa givet de knappa resurser vi har. Det här är en kunskap som kommer att bli allt viktigare i takt med att den delen av populationen som använder den största andelen av våra resurser växer, det vill säga de äldre.

Vad folkhälsa är och hur den ska mätas är två viktiga frågor som måste besvaras för att kunna följa upp våra folkhälsopolitiska mål i praktiken. Vi lär oss olika definitioner av hälsa inom hälsoekonomisk analys, och metoder att mäta den. Vilka resurser som tas i anspråk och hur de ska värderas är två andra viktiga frågor som måste besvaras för att kunna uppskatta kostnaden att nå våra folkhälsopolitiska mål. Vi lär oss hur resurser ska värderas inom nationalekonomisk analys där det alltid finns en alternativ användning av resurserna, det vill säga resurserna är knappa. Hur vi utnyttjar våra resurser för att nå våra folkhälsopolitiska mål är en annan kritisk fråga för att utvärdera om vi använder våra knappa resurser effektivt, det vill säga för att skapa så mycket folkhälsa som möjligt. Vi lär oss olika metoder att utvärdera folkhälsopolitiskt arbete från ett hälsoekonomiskt perspektiv och hur känslig vår utvärdering är för olika antaganden vi gör.

Kursen baseras i på teoretiska föreläsningar med kompletterade praktiska seminarier. I en seminarieserie som sker parallellt med föreläsningarna övar vi på föreläsningarnas teoretiska moment genom att steg för steg utföra en hälsoekonomisk utvärdering. I en annan avslutande seminarieserie använder vi den färdighet vi har övat upp för att kritiskt granska andras hälsoekonomiska utvärderingar. Och i en sista seminarieserie möter vi användare av hälsoekonomiska utvärderingar, inom vården, bland myndigheter, eller företag.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för medicinska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr 751 85 Uppsala

Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr, 751 85 UPPSALA

Fax: 018-509297

Sophie Langenskiöld

E-post: sophie.langenskiold@medsci.uu.se