Kursplan för Energieffektivisering i byggnader

Energy Efficiency in Buildings

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE438
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: 90 hp inom högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • självständigt identifiera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • tillämpa förvärvade kunskaper, samt söka och tillgodogöra sig kunskaper som behövs för att genomföra projektet,
 • tillämpa byggnadssimuleringsprogram för att göra energiberäkningar,utvärdera samband mellan energianvändning, inomhuskomfort och användare,
 • utvärdera och argumentera kring energibesparande åtgärder i befintligt byggnadsbestånd,
 • diskutera energieffektiviserande åtgärders ingenjörsmässiga och ekonomiska genomförbarhet,
 • diskutera renoveringens miljöaspekter och byggnadens energitillförsel utgående ifrån ett systemperspektiv,
 • ge konstruktiv kritik på andras texter.

Innehåll

Energieffektivisering i befintliga byggnader, med avseende på energianvändning, inomhuskomfort, användning, teknisk och ekonomisk genomförbarhet, kulturhistoriska värden, samt systemperspektiv såsom energitillförsel och miljöaspekter. Byggnadsenergisimuleringar. Textgranskning och kamratkritik. Energieffektiviserande åtgärder för ett flerbostadshus föreslås och utvärderas.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, studiebesök, laboration. Kursen genomförs till största delen som ett projektarbete i grupp.

Examination

Skriftlig projektrapport, konstruktiv kritik på annan grupps projektrapport och posterpresentation (4 hp). Byggnadssimuleringslaboration, seminarier samt närvaro vid studiebesök (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE190, Effektiv energianvändning i byggnader, 1TE639 Effektiv energianvändning i byggnader - teknik och system, 1TE035 Energieffektivisering i byggnader - teknik och system, 1TE037 Energieffektivisering och 1TE036 Energieffektiva byggnader och byggnadskomponenter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Abel, Enno; Elmroth, Arne Byggnaden som system

  4., [omarb. och förnyad] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Utdelat material under kursens gång