Kursplan för Förstudie för examensarbete i industriell teknik

Degree Project Feasibility Study in Industrial Engineering and Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG276
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  110 hp, varav 60 hp inom industriell teknik. Genomgångna kurser Six Sigma och Förändringsledning.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • identifiera och prioritera förbättringsområden inom en organisation med hjälp av systematiska metoder hämtade från området industriell teknik,
 • planera, genomföra och redovisa en självständigt genomförd förstudie i en organisation,
 • använda lämpliga tekniska hjälpmedel för att analysera och presentera metod och resultat,
 • kommunicera sina resultat muntligt och skriftligt för förstudiens intressenter,
 • förklara i vilka situationer olika vetenskapliga metoder är användbara som undersökningsstrategi,
 • beskriva, diskutera och använda metoder för strukturerad datainsamling,
 • framställa och muntligt presentera en skriftlig projektrapport innehållande problembeskrivningar av konkreta förbättringsområden, inklusive nulägesbeskrivning, metodval, faktainsamling och analys.

Innehåll

Moment 1: Vetenskaplig metod

Vetenskapliga synsätt och tillvägagångssätt. Kvalitativa och kvantitativa metoder. Fördelar och nackdelar med olika kvalitativa och kvantitativa metoder. Validitet, reliabilitet och generalisering av olika metoder. Kommunikation av resultat. Disposition och innehåll i ett examensarbete/projektrapport.

Moment 2: Förstudie

Planering och genomförande av en förstudie inklusive identifiering av förbättringsområden i en verksamhet. Utifrån förstudiens inriktning val och tillämpning av lämpliga systematiska metoder, arbetssätt och tekniska hjälpmedel för faktainsamling och analys av primära och sekundära data hämtade från området för industriell teknik.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning av enskilt arbete.

Examination

Moment 1: Skriftligt prov samt aktivt deltagande på seminarier (1 hp).

Moment 2: Skriftlig rapport på svenska eller engelska med muntliga presentationer och opposition (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning

  Femte upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur bestäms av examinator i samråd med respektive ämnesgranskare utifrån förstudiens inriktning.

Referenslitteratur

 • Denscombe, Martyn Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

  3., rev. och uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Lars Torsten; Wiedersheim-Paul, Finn Att utreda, forska och rapportera

  10. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk