Kursplan för Introduktion till nanomedicin

Introduction to Nanomedicine

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FG013
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-10-20
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2022-08-25
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  150 hp varav 120 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap, läkemedelsutveckling  naturvetenskap och/eller teknik. Tidigare studier ska innehålla (1) fysikalisk kemi och galenisk farmaci 13 hp eller (2) Molekylär biofarmaci 7,5 hp.

  Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaci

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • förklara och diskutera fördelar och utmaningar med nanomaterial i medicinska och farmaceutiska användningar
 • beskriva transportmekanismer samt passiv och aktiv målstyrning som styr upptag av nanobaserade läkemedelsformuleringar vid olika administreringsvägar
 • beskriva och kritiskt bedöma olika typer av nanovehiklar och nanobärare samt deras användning inom nanomedicin för både sjukdomsdiagnos och terapi
 • redogöra för toxiska, farmakokinetiska och regulatoriska aspekter för utveckling av nanobaserade läkemedelsformuleringar
 • tillgodogöra sig, reflektera över, skriftligt sammanfatta och muntligt presentera relevant vetenskaplig litteratur inom nanomedicin, på god engelska.

Innehåll

Kursen ger förståelse för principer inom nanomedicin, särskilt med avseende på samband mellan fysikalkemiska egenskaper hos nanomaterial, möjliga administreringsvägar och deras interaktion med celler och vävnader i kroppen. Den behandlar vidare nanopartiklars beteende i biologiska vätskor (t.ex. plasma, tarmvätska) och kolloidal stabilitet. Vi berör de grundläggande principerna för aktiv (med ligander) och passiv (t.ex. för cancerterapi) målstyrning till och upptag av nanopartiklar i celler och vävnader i kroppen. Kursen kommer vidare att ge en förståelse för egenskaper hos olika typer av nanovehiklar och nanobärare samt de viktigaste syntes-och karakteriseringsmetoderna. Särskild vikt läggs även vid diagnostiska material som kan användas i bildgivande metoder eller i teranostiska formuleringar som kombinerar sjukdomsterapi och diagnos. Slutligen behandlar vi toxiska, farmakokinetiska och regulatoriska aspekter av nanomaterial i biomedicinska användningar. För toxicitet inkluderar detta jämförelse av olika externa barriärer i tarm, lunga, näsa och hud som utsätts för nanomaterial.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussionsseminarier, och litteraturarbete. Vissa undervisningsmoment kommer att genomföras digitalt.

Kursen ges på engelska.

Obligatoriska moment: diskussionsseminarier och litteraturarbete.

Examination

Muntligt prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkänt prov (6 hp) samt godkänt resultat på övriga obligatoriska moment (litteraturarbete: 1 hp och diskussionsseminarier: 0.5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.