Kursplan för Forensisk vetenskap och kriminalteknik

Forensic Science and Criminalistics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG100
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-05-26
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinarprogrammet
 • Reviderad: 2021-04-13
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, biomedicin, molekylärbiologi eller kemi, som inkluderar minst 15 hp inom kemi och/eller biokemi samt 15 hp inom genetik, cellbiologi och/eller molekylärbiologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • redogöra för hur rättsväsendet fungerar och redogöra för relaterad juridik
 • beskriva hur en brottsplatsundersökning genomförs och förklara betydelsen av teknisk bevisning i brottmål
 • redogöra för olika typer av forensiska spårundersökningar och dess användning i brottsutredning
 • beskriva provtagningsmetoder och kvalitetssäkring
 • redogöra för spårbarhet och "chain of custody"
 • redogöra för hur olika typer av kriminaltekniska undersökningar utvärderas
 • tillämpa och kritiskt utvärdera metoder och frågeställningar inom forensisk vetenskap
 • identifiera olika problemställningar och etiska frågeställningar rörande olika typer av kriminaltekniska analyser inom rättsgenetiken
 • arbeta enligt ett vetenskapligt förhållningssätt
 • kommunicera vetenskaplig information muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ämnet forensisk vetenskap och rättsprocesser. Den behandlar provtagning och kvalitetssäkring vid brottsplatsundersökning samt utredningsarbete och rättsprocesser. Flertalet kriminaltekniska analyser som används för identifiering såsom fingeravtryck, skjutvapen, skospår och verktygsspår belyses genom laborationer och föreläsningar. Föreläsningar och laborationer ges av personer som arbetar inom rättssystemet (kriminaltekniker, utredare och andra experter).

Under ett antal föreläsningar (som ges gemensamt för medicinska masterprogram) kommer du att få inblick i allmänna forskningsrelaterade ämnen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laborationer. Särskild vikt läggs vid att stimulera de studerande att självständigt lösa problem.

Obligatoriska moment: Kursintroduktion. Alla moment i samband med laborationer, demonstrationer och fördjupningsuppgifter inklusive gruppmöten, genomgång och redovisning. Gemensamma seminarier för masterutbildningar.

Examination

Skriftliga tentamina (i sal eller på distans), fördjupningsuppgift och specialuppgifter (muntlig och skriftlig redovisning). För godkännande krävs godkänd examination, godkänd laboratoriekurs, godkända inlämningsuppgifter och redovisningar.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Jackson, Andrew R. W.; Jackson, Julie M. Forensic science

  Fourth edition.: Harlow: Pearson Education Limited, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst