Kursplan för Forensisk vetenskap och kriminalteknik

Forensic Science and Criminalistics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG100
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-05-26
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinarprogrammet
 • Reviderad: 2018-04-12
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 17, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen 180 hp från biomedicin-, kemi-, biologprogrammet eller motsvarande utbildning som ger relevant kunskap inom genetik och molekylärbiologi samt kemi och biokemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • redogöra för hur rättsväsendet fungerar och redogöra för relaterad juridik
 • beskriva hur en brottsplatsundersökning genomförs och förklara betydelsen av teknisk bevisning i brottmål
 • redogöra för olika typer av forensiska spårundersökningar och användning i brottsutredning
 • beskriva provtagningsmetoder och kvalitetssäkring
 • redogöra för spårbarhet och "chain of custody"
 • redogöra för procedurer för individidentifiering efter katastrofer
 • tillämpa och kritiskt utvärdera metoder och frågeställningar inom forensisk vetenskap
 • arbeta enligt ett vetenskapligt förhållningssätt.
Studenten ska efter genomgången kurs kunna uppvisa förståelse för vad arbete enligt ett vetenskapligt förhållningssätt innebär, hur vetenskapliga undersökningar utvärderas, hur samhälleliga och etiska överväganden appliceras på forskning samt hur vetenskaplig information kommuniceras.

Innehåll

Introduktion till ämnet forensisk vetenskap och rättsprocesser. Kvalitetssäkring vid brottsplatsundersökning och provtagning. Flertalet kriminaltekniska analyser för identifiering som fingeravtryck, skospår och verktygsspår.

Laborationer: Laborationer belyser kriminaltekniska undersökningar.

Under ett antal föreläsningar (som ges gemensamt för medicinska masterprogram) kommer du att få inblick i allmänna forskningsrelaterade ämnen.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laborationer. Särskild vikt läggs vid att stimulera de studerande att självständigt lösa problem.

Obligatoriska moment: Kursintroduktion. Alla moment i samband med laborationer, demonstrationer och fördjupningsuppgifter inkl. gruppmöten, genomgång och redovisning. Gemensamma seminarier för masterutbildningar.

Examination

Skriftliga tentamina, fördjupningsuppgift (muntlig och skriftlig redovisning), laborationsredovisning (muntlig och/eller skriftlig redovisning) och specialuppgifter (muntlig och skriftlig redovisning). För godkännande krävs godkänd examination, godkänd laboratoriekurs, godkända inlämningsuppgifter och redovisningar.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Urval: seriellt: 1. Antagna till masterprogrammet i forensisk vetenskap, 2. Andra i mån av plats

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 17, 2018

Jackson, Andrew R.W.; Jackson, Julie M. Forensic Science, Pearson Education Limited, England.

Använd alltid senaste upplagan.