Kursplan för Italienska A1

Italian A1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JT000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Italienska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Sv B/Sv2 B och It C-språk kurs B/steg 3.

 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 högskolepoäng, som specialisering. Den ingår även i ekonomprogrammet, internationella inriktningar med språk, 270 högskolepoäng. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionens utbildningsnämnd 1977-05-13 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Mål

Kursen är huvudsakligen inriktad på språkfärdighetsträning och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av italienska. Färdigheten ska omfatta god förståelse av enklare italiensk normalprosa och vardagligt talspråk samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på italienska.

Efter avslutad kurs ska studenten

- i tal och skrift kunna uttrycka sig klart och tydligt på italienska

- kunna läsa, förstå och analysera italiensk skönlitteratur och sakprosa

- kunna redogöra för huvuddragen i Italiens historia, geografi och samhällsförhållanden

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (9 hp)

Föreläsningar över grammatiska termer och begrepp. Översättningsövningar och systematiska genomgångar av den italienska grammatikens huvuddrag.

Skriftligt prov i grammatik och ordkunskap.

Efter avslutad kurs ska studenten

- behärska de vanligaste termerna inom modern grammatik för att kunna utföra en analys av svenska och italienska satser

- behärska de grundläggande grammatiska strukturerna i italienskan för att kunna översätta från svenska till italienska

- kunna använda ett centralt italienskt ordförråd

- känna till grundläggande skillnader och likheter mellan svenskt och italienskt språkbruk

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet (6 hp)

Föreläsningar över den allmänna och den italienska fonetikens huvuddrag: italienskans fonem, fonetiska tecken, intonationstyper och fonologiska processer samt något om regionala avvikelser från standarduttalet. Samtalsövningar med anknytning till allmänna ämnen och aktuella händelser. Systematisk vokabulär- och fraseologiträning.

Skriftligt prov i fonetik och fortlöpande muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

- behärska de viktigaste svenska och italienska fonetiska termerna

- ha god kännedom om italienskans fonem

- kunna beskriva italienskans prosodiska egenskaper

- behärska det internationella fonetiska alfabetet (IPA)

- ha översiktliga kunskaper om det italienska standardspråkets regionala varianter och den historiska bakgrunden till dessa

- kunna uttrycka sig på ett tydligt och sammanhängande sätt på italienska

- kunna framföra korta muntliga redogörelser på italienska

- kunna delta i diskussioner på italienska

Delkurs 3. Text (9 hp)

Intensiv träning av språkfärdigheten på basis av ca 800 sidor modern skönlitteratur. Kontinuerlig textgenomgång under lärares ledning. Övningar i fri skriftlig och muntlig produktion, främst i form av resuméer och referat i anslutning till textgenomgången. Självständig skriftlig uppgift om ca 2 sidor.

Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

- behärska vokabulären och grammatiken i de studerade texterna.

- kunna redogöra för och diskutera innehållet i de lästa texterna samt ha viss kännedom om de olika författarna.

- kunna relatera de lästa texterna till varandra utifrån ett innehållsmässigt, språkligt och litteraturhistoriskt perspektiv.

- kunna göra enklare analyser av skönlitterära texter.

Delkurs 4. Kultur och samhälle (6 hp)

Föreläsningar över Italiens geografi och historia med tonvikt på tiden efter 1815 samt aktuella samhällsförhållanden motsvarande innehållet i en kursbok på ca 200 sidor. Genomgångar och diskussioner av ett antal artiklar i skilda ämnen för att befästa kunskaperna och träna skriftlig framställning.

Skriftlig och muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna redogöra för huvuddragen i Italiens historia med tonvikt på 1800- och 1900-talen

- kunna redogöra för Italiens geografi

- kunna redogöra för Italiens politiska förhållanden och administrativa organisation samt vara insatt i aktuella samhällsfrågor

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under respektive delkurs) . Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 18 högskolepoäng, vari ska ingå delkurs 1.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser första terminens studier i ämnet italienska. Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Övriga föreskrifter

Samtliga studerande genomgår vid studiernas början ett diagnostiskt prov. Med ledning av detta prov ges studierådgivning. Under de första veckorna uppmärksammas studietekniska frågor.

För tillträde till fortsättningskurs Italienska B krävs minst 21 högskolepoäng på baskurs Italienska A 1, vari ska ingå delkurs 1.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med kurserna Italienska A 211 eller A 212, eller Introduktionskurs i italienska A 111 eller A112.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet

 • Edström, Tore; Hedenquist, Jan-Anders; Forsgren, Mats Modern italiensk grammatik.

  4. uppl.: Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Olsson, Hugo Språket - så fungerar det : lärobok i allmän grammatik och lingvistik

  Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendium (köps på exp.)

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet

 • Lundström-Holmberg, Eva; Trampe, Peter af Elementär fonetik : en kurs i artikulatorisk fonetik

  [Ny utg.]: Lund: Studentlitteratur, 1987

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendium säljs på institutionen

Delkurs 3 Text

Delkurs 4. Kultur och samhälle

Kompendier (köps på exp.)

Ordböcker: