Kursplan för Arabisk litteratur

Arabic Literature

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB230
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-11-18
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Sv B/Sv2 B, En B eller C-språk B/steg 3.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper i modern och klassisk arabisk litteratur.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

redogöra för den arabiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 500 e.Kr. och framåt

beskriva olika typer av klassisk arabisk diktning

redogöra för olika genrer inom den klassiska arabiska prosan samt namnge viktiga verk inom olika genrer

beskriva framväxten av den moderna arabiska prosan

redogöra för de viktigaste arabiska författarnas liv och litterära verk

analysera den arabiska litteraturens roll i dagens arabländer

Innehåll

Grunderna i den moderna och klassiska arabiska litteraturhistorien.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För fördjupning inom huvudområdet krävs ytterligare 112,5 hp varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.