Kursplan för Genusvetenskap B

Gender Research B

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-11-27
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2008
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkänd A-kurs: 30 hp i Genusvetenskap eller Feministiska studier.
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om och insikter i aktuella teoretiska och metodiska frågor inom genusvetenskap. En tillämpning av kunskaperna sker i form av ett självständigt uppsatsarbete.
Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna kritiskt diskutera, problematisera och tillämpa valda teorier och metoder från ett makt- och genusteoretiskt perspektiv, redogöra för och diskutera olika genusteoretiska analyser, göra självständiga genusteoretiska analyser av kulturella representationer, identifiera och redogöra för centrala riktningar och resonemang i feministisk vetenskapskritik, identifiera och självständigt förhålla sig till genusvetenskapens viktigaste metoder, självständigt författa en kortare uppsats om ett valt problem inom det genusvetenskapliga området, diskutera och försvara uppsatsen vid ett seminarium samt genomföra en opposition på en annan students uppsats, aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner samt själv eller tillsammans med andra studenter ansvara för delar av seminariediskussionerna, genomföra skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt

Innehåll

Moment 1: Genusteoretisk fördjupning 7,5 hp
Momentet syftar till att ge fördjupad kunskap om aktuella och centrala forskningsfrågor inom genusvetenskapen och med fokus på hur dessa tillämpas teoretiskt.
Moment 2: Feministiska vetenskapsstudier, 7,5 hp
Momentet syftar till att, främst genom originaltexter, ge en ökad kunskap i aktuell teoribildning inom feministiska vetenskapsstudier – om forskarens genus, forskningens genus, feministisk vetenskapsteori och naturvetenskaplig genusforskning – samt genom eget självständigt arbete fördjupa dessa kunskaper.
Moment 3: Metoder i genusvetenskapen, 7,5 hp
Momentet syftar till att introducera, kritiskt diskutera och värdera ett urval av genusforskningens vanligaste metoder eller arbetssätt, såväl kvalitativa som kvantitativa.
Moment 4: Uppsats, 7,5 hp
Momentet syftar till att ge studenterna färdighet i att tillämpa teoretiska och metodiska kunskaper i form av ett självständigt skriftligt arbete, och att ge träning i kritiskt tänkande

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i undervisningen samt genom redovisning av skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter. Uppsats

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.