Kursplan för Introduktion till informationsteknologi

Information Technology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT051
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N, Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-05-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Ma D
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:


 • använda de datorsystem och basprogramvara som används i inledande kurser.

 • känna till och följa de regler som gäller för datoranvändning på universitetet.

 • kommunicera, hitta och söka information via Internet.

 • använda de IT-resurser som Uppsala universitet tillhandahåller för att underlätta studier.

 • känna till hur man ansluter till universitetets datorer externt, t.ex. hemifrån.

 • ge exempel på olika typer av dataintrång och hur man skyddar sig mot dessa.

 • diskutera informationsteknologins roll i dagens samhälle.

 • beskriva några exempel på hur informationsteknologi tillämpas.

 • beskriva basfunktioner i datorn.

 • tillämpa färdigheter i kommunikation och projektarbete.

 • problematisera och diskutera etiska och juridiska aspekter på informationsteknologi.

Innehåll

Introduktion till universitetets datorsystem och webbresurser, t.ex. UpUnet-S, e-post, webbmejl, kursutvärdering. Tekniker och principer för informationssökning på Internet, integritetsskydd, säker kommunikation och etiska bedömningar.
Orientering om datorns delar och funktion. Introduktion till verktyg och programvaror, t.ex. kommandotolk, editeringsprogram och texthantering. Filhantering.
Att ansluta till universitetets datorsystem från andra datorer.
En allmän introduktion till programmet, dess innehåll och syfte. En introduktion till ämnet och dess historik. Etiska och juridiska regler och säkerhet för användning av datanät och databaser. Muntlig och skriftlig framställning. En central del i kursen är genomförande och presentation av en projektuppgift med anknytning till innehållet i utbildningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning 6 hp, laborationer 2 hp,
projekt 2 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej medtagas i examen tillsammans med 1DT027 Introduktion i datavetenskap eller 1DT031 Informationsteknologi.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.