Kursplan för Materialkännedom

Materials Knowledge

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE656
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2009
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra övergripande för olika materials egenskaper,
 • redogöra övergripande för vanliga bearbetningsmetoder för olika material,
 • redogöra övergripande för designgränser för olika material,
 • använda IT-baserade informationskällor för att söka egenskaper för olika material,
 • genomföra ett rationellt materialval för enkla konstruktionssituationer.

Innehåll

Kursen behandlar material från alla materialklasser, som exempelvis trä, sten, betong, metaller, legeringar, plaster, gummi, keramer, glas, kompositmaterial, pulvermaterial och textilier. För de olika materialen lyfts karakteristiska egenskaper fram när det gäller exempelvis mekaniska, termiska, elektriska, optiska och kemiska egenskaper. Typiska användningsområden för olika material gås igenom i det omvända: på vilken grund man gjort ett visst val av material för specifika konstruktioner.

Vanliga framställningsmetoder (gjutning, pressning, extrusion, sintring, etc. ), bearbetningsmetoder (svarvning, fräsning, borrning, gängning, pressning, bockning, etc.), ytbehandlingsmetoder (slipning, blästring, ytbeläggning, etc.) och sammanfogningsmetoder (limning, svetsning, lödning, etc.) presenteras liksom deras betydelse för den färdiga produktens prestanda.

Dessutom visas exempel på hur informationssökning om material kan ske på Internet samt hur inköp av material kan göras.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och studiebesök.

Ett materialvalsprojekt med skriftlig rapportredovisning ingår i vilket studenten ska ge förslag på material och lämpliga behandlingar/metoder för någon konstruktion vars kravprofil och toleranser ska matchas med materialets egenskaper och pris.

Examination

Muntlig examination i samband med redovisningen av rapporten för materialvalsprojektet.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.