Kursplan för Fluidmekanik

Fluid Mechanics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA253
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  120 hp med Fysikens matematiska metoder, Beräkningsvetenskap II eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • definiera och beskriva potentialströmning och virvelströmning för ideala och viskösa fluider
 • beskriva strömningen runt symmetriska kroppar och bestämma de uppkomna drag- och lyftkrafterna
 • beskriva övergången från laminär till turbulent strömning och beräkna typiska egenskaper hos gränsskiktet både vid laminär och turbulent strömning runt en fast kropp
 • använda dimensionsanalys för att kvalitativt beskriva strömning
 • beskriva de utmärkade dragen av vågfenomen i olika fluider och bestämma egenskaperna av yt-gravitations vågor
 • definiera och beräkna stabilitet hos strömmande fluider

Innehåll

Grundläggande begrepp och lagar inom fluidmekaniken. Integral- och differentialformerna av de grundläggande ekvationerna inom fluidmekaniken. Kompressibilitet. Helmholtz och Kelvins virvelsatser. Potentialströmning. Komplex strömningspotential. Strömning runt cylindrar och sfärer. Tvådimensionell vingteori. Viskös strömning. Randskikt. Dimensionsanalys och jämförelse med experimentella data. Typiska Reynoldstal för laminär och turbulent strömning. Grundläggande turbulensteori. Icke-lineära fenomen. Ytvågor och interna vågor i fluider. Stabilitet hos strömmande fluider. Översikt om metoder att mäta strömning. Numerisk programvara inom strömningsläran. Datorlaborationer. Gästföreläsning.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och datorlaborationer.

Examination

Skriftlig tentamen efter kursens slut (4 hp). Godkända datorlaborationer krävs också (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

V. P. Pavlenko, L. Rosenqvist: Fluid mechanics, lecture notes (kompendium)