Kursplan för Acceleratorfysik och -teknik

Accelerator Physics and Technology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA330
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-11-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  120 hp med 30 hp fysik inklusive Elektromagnetisk fältteori, Mekanik III, Vågrörelselära och Fysikens matematiska metoder.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Kursen vänder sig till studenter som planera att forska kring partikelacceleratorer eller använder sig av mycket av partikelacceleratorer inom t.ex. högenergi- och kärnfysik, eller synchrotronstrålningsfysik. Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • designa enkla stråltransportsystem för laddade partiklar.
 • förklara funktionen av de mest förekommande tekniska komponenter och diagnostiska metoder.
 • lösa enkla styr- och korrekturproblem som förekommer i partikelacceleratorer
 • förklara begränsningar av olika typer av acceleratorer
 • designa enkla acceleratorvacuumsystem

Innehåll

- Översikt över olika acceleratortyper: circulära och linjära, kolliderare, kylringar,

synchrotron källor, mediciniska acceleratorer, cyklotroner.

- Transversell och longitudinal stråldynamik: matrismethoder, emittans, betafunktioner,

dispersion, fas-stabilitet.

- Begränsningar från rymdladdning och instabiliteter.

- Tekniska komponenter som magneter, radiofrekvenssystem, vacuum, källor och diagnostik

för ström, position och strålstorlek

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar och studiebesök.

Examination

Inlämningsuppgifter och seminarium.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kompendium

  Institutionen för fysik och astronomi,

  Obligatorisk