Kursplan för Genusvetenskap B

Gender Research B

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-03-10
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2015
 • Behörighet: Genomgången kurs Genusvetenskap A eller Feministiska studier A, 30 hp, med godkänt resultat.
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna:

 • diskutera och använda genusvetenskapliga teorier i olika sammanhang
 • diskutera och problematisera genusvetenskapliga begrepp och forskningsfrågor
 • praktiskt tillämpa ett urval metoder inom genusvetenskapen och kritiskt diskutera metodvalets konsekvenser och metodologiska problem
 • använda och integrera genusvetenskapliga metoder och teorier i genusvetenskapliga analyser
 • planera, genomföra och presentera en liten genusvetenskaplig undersökning
 • kritiskt granska andras arbete och ta emot kritik av sitt eget
 • skriftligen och muntligen kommunicera fördjupade kunskaper till andra

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser som ger fördjupade och breddade kunskaper inom ämnet genusvetenskap. Särskilt vikt läggs vid träning i att tillämpa olika metoder och teoretiska perspektiv samt att utveckla den analytiska förmågan och det akademiska skrivandet.
Delkurs 1: Genusteoretisk fördjupning, 7,5 hp.
Delkursen ger fördjupad och breddad kunskap om olika genusvetenskapliga teorier och forskningsfält.
Delkurs 2: Tematisk fördjupning, 7,5 hp.
Delkursen belyser ett eller flera teman inom genusvetenskapen och ger redskap för att diskutera och problematisera centrala genusvetenskapliga begrepp och forskningsfrågor.
Delkurs 3: Genusvetenskapliga metoder, 7,5 hp.
Delkursen introducerar och diskuterar några av de vanligaste metoderna inom genusvetenskapen. Fokus ligger på kritisk tillämpning och metodologisk medvetenhet.
Delkurs 4: Uppsats, 7,5 hp.
Delkursen ger färdigheter i att formulera en avgränsad genusvetenskaplig frågeställning och tillämpa teoretiska och metodiska kunskaper. Vidare ger den träning i att kritiskt granska andra studenters arbete och ta emot kritik av det egna arbetet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2 per delkurs) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Delkurs 1 examineras genom muntlig redovisning av en uppgift samt skriftliga seminarieuppgifter.
Delkurs 2 examineras genom skriftligt PM och skriftliga seminarieuppgifter.
Delkurs 3 examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter.
Delkurs 4 examineras genom uppsats och opposition på annan studentuppsats.
Samtliga delkurser bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Betygskriterier delas ut vid kursstart.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.