Kursplan för Afrikanistik A

African Studies A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KA105
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturantropologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-11-08
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper inom ämnet afrikanistik (eller afrikastudier) och dess teoretiska och metodiska utgångspunkter. Den ger en humanistisk-samhällsvetenskaplig introduktion till afrikanska samhällen och länder, inklusive den afrikanska diasporan. Kursen lyfter även fram afro-svenska relationer, kopplingar och sammanhang. Genom att kombinera tvärvetenskapliga perspektiv tillhandahåller kursen redskap för att analysera komplexa historiska och samtida sammanhang.
 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

 • uppvisa översiktlig humanistisk-samhällhällsvetenskaplig kunskap om afrikanska samhällen och länder, inklusive den afrikanska diasporan,
 • kunna söka, värdera och tillgodogöra sig kunskap och information rörande Afrika,
 • uppvisa förmåga att använda olika redskap för att analysera komplexa historiska och samtida sammanhang utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt

Innehåll

Moment 1: Historia, kultur och samhälle, 7,5 hp
Momentet ger studenten en överblick av Afrikas historiska, kulturella och samhälleliga utveckling. Teman som förkoloniala samhälls- och försörjningssystem, slaveri, kolonialism och självständighet, berörs av momentet med hjälp av antropologiska, arkeologiska och historiska angreppssätt och insikter.
 
Moment 2: Afrika på 2000-talet, 7,5 hp
Momentet behandlar samtida afrikanska politiska, ekonomiska och kulturella sammanhang. Här uppmärksammas frågor om post-kolonialitet och globalisering, demokrati och utveckling. Ett särskilt tema berör global hälsa, som en arena för lokala och internationella  projekt av ekonomisk, politisk och bio-medicinsk slag.

Moment 3:  Afrikanska kulturella uttryck och konstnärligt skapande, 7,5 hp
Momentet introducerar afrikansk litteratur och andra konstformer som film, skulptur, bild, muntlig tradition och musik. Här uppmärksammas och jämförs traditioner från olika kultur- och språkområden samt sociala och politiska rörelser. Momentet lyfter särskilt fram samtida exempel på enskilda musikutövare, författare och filmskapare.
 
Moment 4: Afro-svenska relationer förr och nu, 7,5 hp
Momentet ger en orientering och vägledning om afro-svenska relationer i dåtid och nutid. Här behandlas rasism och afrofobi, kultur och kulturskapande, samarbeten (forskning, vänföreningar, bistånd, missionärsverksamhet), afrikanska förebilder och stereotyper samt migration och diaspora.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar (både på svenska och engelska), seminarier, gruppövningar och studiebesök. Momenten följer normalt på varandra i den ordning de angivits. För kunskapsstoff som krävs vid examinationen är deltagande vid föreläsningar betydelsefullt. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk. De studerande äger i normalfallet rätt till handledning endast under ordinarie kurstid.

Examination

Examination av momenten 1, 2, 3 och 4 sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Underkänd eller Väl Godkänd.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

Moment 1: Historia, kultur och samhälle (7,5 hp)

 • Gyasi, Yaa Johansson, Inger Vända hem

  Pocketutgåva: [Stockholm]: Norstedts, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grinker, Roy Richard; Lubkemann, Stephen C.; Steiner, Christopher Burghard Perspectives on Africa : a reader in culture, history, and representation

  2nd ed.: Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hagberg, Sten; Körling, Gabriella Resurser och politik i Afrika

  Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi, 2014

  Resurser och politik i Afrika: lokala perspektiv på globala processer.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment 2: Afrika på 2000-talet (7,5 hp)

 • Grinker, Roy Richard; Lubkemann, Stephen C.; Steiner, Christopher Burghard Perspectives on Africa : a reader in culture, history, and representation

  2nd ed.: Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment 3: Afrikanska kulturella uttryck och konstnärligt skapande (7,5 hp)

 • Grinker, Roy Richard; Lubkemann, Stephen C.; Steiner, Christopher Burghard Perspectives on Africa : a reader in culture, history, and representation

  2nd ed.: Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sawadogo, Boukary African film studies : an introduction

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2019.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment 4: Afro-Svenska relationer förr och nu (7,5 hp)

 • Afrofobi : en kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige

  Tumba: Mångkulturellt centrum, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grinker, Roy Richard; Lubkemann, Stephen C.; Steiner, Christopher Burghard Perspectives on Africa : a reader in culture, history, and representation

  2nd ed.: Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sellström, Tor Sweden and national liberation in Southern Africa. : Vol. 2 Solidarity and assistance 1970-1994

  Uppsala: Nordic Africa Institute (Nordiska Afrikainstitutet), 2002

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:nai:diva-204

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan