Kursplan för Ledarskap, gymnasielärare

Classroom Management, Upper Secondary School

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE191
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1F, Pedagogik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-01-12
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Ämnesstudier om lägst 30 hp i för gymnasieskolan relevant undervisningsämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och ges inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska få kunskap och förmåga att leda undervisning och annan verksamhet i rollen som ämneslärare. Studenten ska även ges förmåga att förebygga konflikter, kränkande behandling och diskriminering. I kursen förankras teorier om ledning av läroprocesser, gruppdynamik, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap i konkreta undervisningssituationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 • självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning med fokus på ledarskap och lärande 
 • redogöra för hur samspelet mellan elever och lärare påverkar lärandesituationen och hur lärare kan skapa förutsättning för lärande 
 • identifiera och analysera sociala och psykologiska processer inom och mellan grupper 
 • redogöra för hur lärare kan förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av elever samt implementera ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten
 • redogöra för lärares rättigheter och skyldigheter i juridiska frågor samt lärares yrkesetiska principer 
 • visa hur lärare kan använda digitala verktyg i undervisningen samt visa ett kritiskt och forskningsbaserat förhållningssätt till digitala verktyg 
 • använda akademiskt skrivande och professionell kommunikation.

Innehåll

 • Ledarskap och grupprocesser 
 • Sociala relationer, konflikthantering, jämställdhet och jämlikhet 
 • Etik och juridik i läraryrket 
 • Digitala verktyg i undervisning 
 • Muntlig och skriftlig kommunikation i ledarskapssammanhang 

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Seminarier och workshops är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande. 

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen och muntligt individuell prestation. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

 • Fleischer, Håkan; Kvarnsell, Helena Digitalisering som lyfter skolan : Teori möter praktik

  Gothia Fortbildning AB, 2016

  Omslagsbild

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gunnarson, Hans Lärarens retorik : - om tal och samtal i läraryrket

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hattie, John Ashing, Karin Synligt lärande för lärare

  Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  200 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kirschner Paul A, van Merrienboer Jeoren J. G, Do learners really know best? : Urban legends in education

  Ingår i:

  Educational psychologist.

  Mahwah, N.J. [etc.]: L. Erlbaum Associates, Publishers [etc.],

  vol. 3 (2013) nr. 48 s. 169-183

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlberg, Martin Ledarskap : Ämneslärare

  [1 ed.]: Essex: Pearson Education, 2015

  Valda delar ca 630 s, finns till försäljning i receptionen i Blåsenhus

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindström, Gunnar; Pennlert, Lars-Åke Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik.

  5. uppl.: Umeå: Fundo, cop. 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thornberg, Robert Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2006

  Kap 1-10 (300 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: Skolverket, 2014

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mer om... Tillsyn och sanktioner

  Skolverket, 2012

  Obligatorisk

 • Mer om... Tydligare krav på elevhälsan

  Skolverket, 2012

  Obligatorisk

 • Mer om... Frånvaro och ledighet

  Skolverket, 2012

  Obligatorisk

 • Mer om... Trygghet och studiero

  Skolverket, 2014

  Obligatorisk

 • Mer om... Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

  Skolverket, 2015

  Obligatorisk

 • Värdegrund i förskola och skola

  Skolverket, 2016

  Obligatorisk

Totalt cirka 1341 sidor