Kursplan för Avancerad fältkurs i arkeologi

Advanced Field Course in Archaeology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR767
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2014-10-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  Kandidatexamen med arkeologi som huvudområde

 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • tillsammans med handledare planera och leda arkeologisk fältverksamhet,
 • ansvara för fyndhantering och delar av rapportskrivningen,
 • förmedla arkeologisk kunskap i olika medier.

Innehåll

Kursen är forskningsinriktad och fokuserar på att ge färdigheter i att problematisera, planera och praktiskt genomföra ett fältarbete. Stor vikt läggs vid att medverka i ledningen och utförandet av fältarbetet genom att tilldelas ansvar för en del i utgrävning och leda fyndhanteringen och delar av rapportskrivningen för den specifika ytan. Detta inbegriper medverkan vid planering av en arkeologisk undersökning och utgrävning i samråd med projektansvarig/kursansvarig lärare, samt att leda dokumentationen inom ett tydligt definierat ansvarsområde vid utförandet av verksamheten och efterföljande fyndhantering, analys och rapportskrivning. Vikt läggs också vid förmedling av arkeologisk kunskap i webbaserade medier.

Undervisning

Kursen består av två delar om fem veckor vardera. Den första delen utgörs av föreläsningar och praktiska övningar som behandlar projektplanering, dokumentation, fältinmätning, jordartslära, makrofossilanalys, arkeologisk förundersökningsmetodik, administration, ledarskap och förmedling. Den andra delen utgörs av den faktiska fältundersökningen, då studenten under lärarhandledning praktiskt leder en grupp av studenter med påföljande fyndhantering och avrapportering. Ett ansvar att förmedla gruppens resultat på en grävblogg etc. utgör också en del i utbildningen. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Kursen inledande teoretiska del examineras genom seminariedeltagande/inlämning av övningsuppgifter samt ett skriftligt slut-PM. Fältdelen examineras genom närvaro och praktiskt genomförande av övningar samt inlämning av grävrapport. Examination på engelska kan förekomma.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kurslitteratur i form av rapporter och arkivmaterial är författade på svenska vilka kursdeltagarna förutsätts kunna ta del av.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

Fältarkeologi och dokumentation

 • Berggren, Å; Burström, M Reflexiv fältarkeologi? Återsken av ett seminarium

  Riksantikvarieämbetet och Malmö kulturmiljö, 2002

  Sid 19-28. (PDF)

 • Fahlander, F En guide till den arkeologiska verksamheten

  Göteborgs universitet, 2004-2007

  PDF

 • Kimball, Justin J. L. 3D delineation : a modernisation of drawing methodology for field archaeology

  Oxford: Archaopress Publishing Ltd., 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kjellberg, Joakim; Kaliff, Anders; Melander, V.N.L. Manual för arkeologiskt fältarbete och dokumentation

  Uppsala Universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia, 2016

  PDF

 • Petré, B Arkeologisk undersökningsteknik: Exempel på metoder och dokumentation vid arkeologiska undersökningar

  Stockholm Archaeological Reports, 0990

  Field Studies nr 1. Stockholm. (PDF).

 • Roskams, Steve Excavation

  Cambridge: Cambridge University Press, 2001

  (PDF)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gembert, Björn; Ericsson, Birgitta Kvartärgeologi : kompendium för grundkurs i geovetenskap

  6. omarb. uppl.: Uppsala: Univ., 1996

  Delen jordartslära. Uppsala universitet. (PDF)

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar läses i urval utifrån lärarens instruktioner.

Om Gotland och Buttle Änge

Artiklar läses i urval utifrån lärarens instruktioner.

Bakgrundslitteratur

Finns för närvarande ingen bakgrundslitteratur.