Kursplan för Baskurs i matematik

Basic Course in Mathematics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA010
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A11/14)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda symboler från logik och mängdlära som en del av det matematiska språket
 • använda funktionsbegreppet och hantera elementära funktioner
 • lösa enkla problem och ekvationer som innehåller elementära funktioner
 • räkna med komplexa tal och polynom samt lösa enkla polynomekvationer
 • lösa enkla kombinatoriska problem
 • genomföra enkla induktionsbevis
 • använda koordinatbegreppet i geometrisk problemlösning, t.ex. använda linjens och cirkelns ekvationer
 • formulera viktigare resultat och satser inom kursens område.

Innehåll

Matematikens språk, symboler från logik och mängdlära. Aritmetik för rationella och reella tal, olikheter, absolutbelopp. Permutationer och kombinationer. Summanotation. Induktion. Polynom: faktorisering och polynomdivision, kvadratkomplettering, enkla algebraiska ekvationer. Binomialsatsen. Komplexa tal: grundform och polär form, komplexa talplanet, andragradsekvationen och binomiska ekvationer. Funktionsbegreppet.

Elementära funktioner: exponentialfunktionen, logaritmen (i olika baser) med logaritmlagar och trigonometriska funktioner. Trigonometriska formler. Enkla exponentiella, logaritmiska och

trigonometriska ekvationer.

Koordinatsystem i planet. Avståndsformeln. Linjens och cirkelns ekvation. Ekvationer för linjen och cirkeln i planet. Ellipsens, hyperbelns och parabelns ekvation på normalform.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Algebra och vektorgeometri eller Algebra och geometri.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

De två obligatoriska böckerna gäller för höstterminen. Kontakta institutionen för mer information.

 • Adams, Robert A.; Essex, Christopher Calculus : a complete course

  Tenth edition.: Toronto: Pearson, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekstig, Kerstin; Hellström, Lennart; Sollervall, Håkan Matematik startbok : för ingenjörer och naturvetare

  Upplaga 3: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rodhe, Staffan; Sollervall, Håkan Matematik för ingenjörer

  6. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

Matematik för ingenjörer används i period 3 på vårterminen för Geovetarstudenterna ( istället för Adams).

Kontakta institutionen för mer information

Versioner av litteraturlistan