Kursplan för VFU I, förskollärare

Preschool Placement 1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE210
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-02-12
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  30 hp inom förskollärarprogrammet inklusive kurserna Lärande och utveckling; Att leda verksamhet i förskolan; Språk och kommunikation i förskolan

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Förskollärarprogrammet.

Mål

Den verksamhetsförlagda utbildningen är relaterad till de kurser studenterna läser och studenterna förväntas därmed relatera till och tillämpa tidigare kunskaper. Syftet med den verksamhetsförlagda kursen är att studenten ska tillägna sig, tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckla ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt till undervisning, ledarskap, lärande och utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa ett professionellt förhållningssätt gentemot barn
 • planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning
 • använda digitala lärresurser och estetiska uttrycksformer i den pedagogiska verksamheten
 • identifiera och reflektera över sina behov av ytterligare kunskap och utveckling i sin kompetens i det pedagogiska arbetet
 • visa god förmåga till dialog med barn, kollegor samt föräldrar och vårdnadshavare.

Innehåll

 • Planering och genomförande av pedagogisk verksamhet och undervisning i förskolan
 • Dokumentera och utvärdera pedagogisk verksamhet och undervisning i förskolan

Undervisning

Kursen genomförs i form av pedagogiskt arbete i barngrupp under handledning, deltagande i övrigt lärararbete, självstudier och dokumentation och seminarier.

Examination

Examination på kursen sker genom att den studerande examineras av universitetets lärarutbildare i relation till kursens mål. Examinator ska samråda med besökande lärare och/eller ansvarig VFU-handledare. Bedömning sker även av den studerandes dokumentation/redovisning av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Underlag för examination av VFU ska utgöras av:

 • bedömningsunderlag från besökande lärare och/eller VFU-handledare
 • VFU-uppgifter

Båda delmomenten ska vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd. På kursen krävs obligatorisk närvaro.

Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning erbjuds möjlighet till förnyad examination vid ett tillfälle. Blir studenten även denna gång underkänd finns möjlighet att ansöka hos Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper om ytterligare ett examinationstillfälle. Ansökan ska göras på särskild blankett.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Arnesson Eriksson, Marie; Bylund, Anna; Eriksson, Carina Lärande i sagans värld : om temaarbete i förskola och förskoleklass

  Stockholm: Lärarförbundets förlag, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bjørndal, Cato R. P. Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Valda forskningsartiklar kan tillkomma.