Kursplan för Avancerad kvantfältteori

Advanced Quantum Field Theory

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA159
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kvantmekanik, 15 hp, eller motsvarande. Relativistisk kvantmekanik och en introduktionskurs i kvantfältteori (t.ex. 1SV037) rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna;

 • använda vägintegralsformalismen för att kvantisera en godtycklig fältteori med såväl för bosoniska som för fermioniska fält.
 • utarbeta Feynmanreglerna för en gaugeteorier med hjälp av vägintegraler
 • redogöra för Higgsmekanismen och spontant symmetribrott
 • använda renormeringsgruppen samt regularisering på en godtycklig gaugeteori
 • BRST formalismen och i exempel analysera hur den speglar gaugeinvariansen i kvantteorin
 • redogöra för uppkomsten av anomalier och beräkna dessa i ett anatal exempel
 • redogöra för grunderna för supersymmetri och supersymmetrisk kvantfältteori med tillämpningar
 • analysera problemen med kvantisering av gravitationen.

Innehåll

Kursen ger den nödvändiga bakgrunden för att kunna läsa forskningsartiklar i kvantfältteori. Den är avsedd att relatera gängse formalism för kanonisk kvantisering till vägintegralkvantisering, samt att göra studenterna bekanta med grundläggande begrepp inom avancerad kvantfältteori som vägintegralkvantisering av gaugeteorier, renormeringsgruppen, regularisering, BRST-kvantisering, Higgs-mekanism, spontant symmetribrott, anomalier och supersymmetri. Den tjänar vidare som bakgrund för att förstå t.ex. Hawkingstrålning från svarta hål och problemen med kvantisering av gravitationen.

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Inlämningsuppgifter, eventuellt kompletterade med muntligt förhör.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Peskin, M.; Schroeder, D. An introduction to QFT

  Addison Wesley,

  Kapitel 8-13, 15, 16 och 19. Kompletteras med material om supersymmetri.

  Se bibliotekets söktjänst