Kursplan för Ledning och styrning av organisatorisk förändring

Leading and Controlling Organisational Change

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE876
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

  För inresande utbytesstudenter kan undantag göras från kravet om 90 hp företagsekonomi om särskilda skäl anses föreligga. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogram i redovisning och finansiering - specialisering Ekonomistyrning.

Mål

Merparten av organisationer och dess medarbetare upplever idag ett ökat förändringstryck och därför är kunskap om förändringsarbete viktiga för dagens arbetsliv. Syftet med kursen är att ge en utvecklad förståelse för olika förändringsteorier samtidigt som den fördjupar kunskaper om hur förändringsarbetet som sådant kan styras och ledas. Kursen fokuserar speciellt på förändringsfrågor kopplade till ekonomifunktionen inom verksamheter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förklara och tillämpa olika teoretiska angreppssätt på förändring och på utveckling av ekonomifunktioner inom verksamheter
 • Förstå och jämföra utgångspunkter och bakgrund till olika förändringsstrategier inom organisationer
 • Analysera och förklara kring i vilken utsträckning förändring kan ledas och styras
 • Analysera och kritiskt resonera kring ledning och styrning av teknik och IT-driven förändring inom ekonomifunktionen av verksamheter
 • Förstå och kunna diskutera hur ledare kan understödja individuell förändring inom ramen för en organisatorisk förändring

Innehåll

Kursen omfattar följande huvudområden:

 • teoretiska perspektiv på förändring och på utveckling av ekonomifunktionen inom verksamheter
 • förändring av styrsystem
 • förändringsstrategi
 • ledning av individuell förändring inom ramen för organisatoriska förändringar
 • ledarskap av förändringsprocesser
 • IT- och teknikdriven förändring inom ekonomifunktionen av verksamheter

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt gästföreläsningar. Kursen har en tonvikt på problembaserat lärande samt grupparbeten där aktivt deltagande är ett krav. Information om olika aktiviteter som t ex arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns i studiehandledningen som erhålls vid kursstart. Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Examination består av muntliga och skriftliga uppgifter som görs både enskilt och i grupp, varav vissa är obligatoriska. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat kursen Ledning och styrning av organisatorisk förändring (uppdragsutbildning) 8FE876.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Från tid till annan anvisas material som studenten antingen köper från Företagsekonomiska institutionen eller har tillgång till via kursens webbplats eller Uppsala universitetsbiblioteks databaser.

  Företagsekonomiska institutionen,

  Obligatorisk

 • Iveroth, Einar; Hallencreutz, Jacob Effective organizational change : leading through sensemaking

  Abingdon: Routledge, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Iveroth, Einar; Hallencreutz, Jacob Leadership and digital change : the digitalization paradox

  New York, NY: Routledge, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk